نویسنده = تاری نژاد، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. اثر کاربرد میکوریزا بر تحمل هیبریدهای ذرت به تنش خشکی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 37-47

خاطره توکلی اوجانی؛ ورهرام رشیدی؛ مهرداد یارنیا؛ علیرضا تاری نژاد؛ بهرام میرشکاری