نویسنده = علی فرامرزی
واکنش ارقام مختلف لوبیا سفید تحت شرایط تنش خشکی در منطقه میانه

دوره 11، شماره 3، آذر 1394، صفحه 10-1

جلیل اجلی؛ علی فرامرزی؛ روزبه مردان


تأثیر تنش رطوبتی و مصرف پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود معمولی در منطقه میانه

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 1-9

اسمعلی آزادمنش؛ منوچهر فربودی؛ علی فرامرزی؛ شهرام شاهرخی


ارزیابی عملکرد لاین‏های پیشرفته گندم دوروم و گندم نان دیم در منطقه کندوان شهرستان میانه

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 37-46

امیر قنبری؛ شقایق شمس پور؛ علی فرامرزی؛ منوچهر فربودی


ارزیابی زیست محیطی با رویکرد اکوسیستمی و بوم‏شناختی سرزمین"مطالعه موردی حوزه آبخیز کلیبر چای"

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 95-103

مهرداد اکبرزاده؛ ساسان بابایی کفاکی؛ جابر داودی؛ علی فرامرزی


بررسی میزان آلودگی زنبورستان‏های شهرستان میانه به انگل‏های نوزما، واروا و آکاراپیس

دوره 4، شماره 4، بهمن 1387، صفحه 39-43

جابر داودی؛ اکبر نادری؛ فریبا محمدپور؛ شهرام گلزار ادبی؛ علی فرامرزی


بررسی اثر تاریخ کاشت بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف کنجد در شرایط اقلیمی میانه

دوره 4، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 1-9

جلیل اجلی؛ سعید وزان؛ علی فرامرزی؛ فرزاد پاک‏ نژاد


بررسی اثر تیمارهای سولفوریک اسید، جیبرلیک اسید و دما بر جوانه زنی بذر سیکاس (Cycas revolute L.)

دوره 3، شماره 4، بهمن 1386، صفحه 13-22

یعقوب حجتی؛ روح انگیز نادری؛ علی فرامرزی؛ جعفر قلی پور


بررسی اثر تناوب های زراعی مبتنی بر کشت گندم بر بانک بذر علف‌های هرز مزارع گندم میانه

دوره 3، شماره 4، بهمن 1386، صفحه 45-57

وحید شقاقی؛ شهرام شاهرخی خانقاه؛ علی فرامرزی؛ محسن بهشتیان


اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کنجد در شرایط اقلیمی میانه

دوره 3، شماره 3، مهر 1386، صفحه 53-67

ابراهیم لازمی؛ علی فرامرزی؛ رحیم علیمحمدی


اثر سطوح مختلف کنجاله ی کلزای جایگزین سویا بر عملکرد جوجه های گوشتی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 27-39

جابر داودی؛ شهرام گلزار ادبی؛ سید یوسف حاجی اصغری؛ غلامعلی مقدم؛ علی فرامرزی


بررسی تأثیر سولفات پتاسیم بر خصوصیات کمی و کیفی سیب زمینی رقم آگریا و ساتینا در منطقه میانه

دوره 3، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 69-79

امیر قنبری؛ منوچهر فربودی؛ رحیم علیمحمدی؛ علی فرامرزی؛ سلیمان جمشیدی؛ شقایق شمس پور


تجزیه به عامل‎های عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات موثر بر مقاومت به خشکی درعدس(Lens culinaris Medik)

دوره 2، شماره 2، مهر 1385، صفحه 77-92

محمد صالحی؛ علی حق نظری؛ فرید شکاری؛ علی فرامرزی