نویسنده = امین عباسی مقدم
تعداد مقالات: 2
1. اثر پتاسیم و روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک نخود در شرایط دیم

دوره 10، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 11-25

امین عباسی مقدم؛ علی عبادی؛ حسین شهبازی


2. اثر تاریخ کاشت و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم دانه‌ای

دوره 10، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 73-83

امین عباسی مقدم؛ مرضیه عباسی مقدم