نویسنده = فلاحی، حسین علی
تعداد مقالات: 4
1. شناسایی صفات مؤثر بر عملکرد دانه در ژنوتیپ‌های گندم نان تحت شرایط تنش و بدون تنش گرمایی

دوره 13، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-11

حسین علی فلاحی؛ عاطفه کاویانی چراتی؛ عباسعلی اندرخور


2. تنوع فنوتیپی خانواده های جو حاصل از تلاقی ارقام بادیا و کومینو

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 21-33

عاطفه کاویانی چراتی؛ حسین صبوری؛ حسین علی فلاحی؛ عیسی جرجانی


3. ارتباط صفات فیزیولوژیک و فنولوژیک با عملکرد و اجزای عملکرد دانه ژنوتیپ های تریتیکاله در منطقه گنبدکاووس

دوره 11، شماره 1، بهار 1394، صفحه 9-21

مرضیه رشیدپور؛ حسین علی فلاحی؛ عباسعلی نوری نیا؛ حسین صبوری؛ شاهپور ابراهیم نژاد


4. بررسی اثر تاریخ کاشت بر خصوصیات زراعی دو رقم جو

دوره 9، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 27-34

حسین صبوری؛ حسین علی فلاحی؛ زینب خلیل نو؛ احمدرضا دادرس؛ عاطفه صبوری