نویسنده = حسین صبوری
تعداد مقالات: 6
1. تنوع فنوتیپی خانواده های جو حاصل از تلاقی ارقام بادیا و کومینو

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 21-33

عاطفه کاویانی چراتی؛ حسین صبوری؛ حسین علی فلاحی؛ عیسی جرجانی


3. ارتباط صفات فیزیولوژیک و فنولوژیک با عملکرد و اجزای عملکرد دانه ژنوتیپ های تریتیکاله در منطقه گنبدکاووس

دوره 11، شماره 1، بهار 1394، صفحه 9-21

مرضیه رشیدپور؛ حسین علی فلاحی؛ عباسعلی نوری نیا؛ حسین صبوری؛ شاهپور ابراهیم نژاد


4. بررسی اثر تاریخ کاشت بر خصوصیات زراعی دو رقم جو

دوره 9، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 27-34

حسین صبوری؛ حسین علی فلاحی؛ زینب خلیل نو؛ احمدرضا دادرس؛ عاطفه صبوری


5. بررسی تنوع ژنتیکی برای صفات مورفولوژیک در ژنوتیپ‌های برنج تحت تنش سرما

دوره 9، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 59-70

فاطمه هنرور؛ حسین صبوری؛ سکینه سعیدی سار


6. نقش کروموزوم‎های 1 و 6 در کنترل ژنتیکی صفات زراعی برنج

دوره 7، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 29-35

حسین صبوری؛ مهناز کاتوزی؛ رسول خاتمی نژاد