نویسنده = رحیم علیمحمدی
تعداد مقالات: 7
1. اثر سطوح مختلف کود ورمی کمپوست و کود نیتروژن بر رشد و عملکرد اسانس زیره سبز

دوره 11، شماره 1، بهار 1394، صفحه 45-53

شهرام محمدی؛ بهرام میرشکاری؛ ورهرام رشیدی؛ رحیم علیمحمدی


4. اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کنجد در شرایط اقلیمی میانه

دوره 3، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 53-67

ابراهیم لازمی؛ علی فرامرزی؛ رحیم علیمحمدی


6. بررسی تأثیر سولفات پتاسیم بر خصوصیات کمی و کیفی سیب زمینی رقم آگریا و ساتینا در منطقه میانه

دوره 3، شماره 1، بهار 1386، صفحه 69-79

امیر قنبری؛ منوچهر فربودی؛ رحیم علیمحمدی؛ علی فرامرزی؛ سلیمان جمشیدی؛ شقایق شمس پور