نویسنده = کوروش صیامی
بررسی خصوصیات زیستی و تغییرات جمعیت شته های سورگوم جارویی در منطقه میانه

دوره 3، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 41-51

شهرام شاهرخی خانقاه؛ حبیب الله خدابنده؛ کوروش صیامی


تأثیر منابع و مقادیر کود نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت رقم سینگل کراس 704

دوره 1، شماره 2، بهمن 1384، صفحه 65-73

علی فرامرزی؛ سلیمان جمشیدی؛ کوروش صیامی