نویسنده = کوروش صیامی
تعداد مقالات: 4
2. بررسی خصوصیات زیستی و تغییرات جمعیت شته های سورگوم جارویی در منطقه میانه

دوره 3، شماره 1، بهار 1386، صفحه 41-51

شهرام شاهرخی خانقاه؛ حبیب الله خدابنده؛ کوروش صیامی


3. تأثیر منابع و مقادیر کود نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت رقم سینگل کراس 704

دوره 1، شماره 2، زمستان 1384، صفحه 65-73

علی فرامرزی؛ سلیمان جمشیدی؛ کوروش صیامی