نویسنده = ابراهیم لازمی
تعداد مقالات: 1
1. اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کنجد در شرایط اقلیمی میانه

دوره 3، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 53-67

ابراهیم لازمی؛ علی فرامرزی؛ رحیم علیمحمدی