نویسنده = معصومه شاهمرادی
تعداد مقالات: 2
2. اثر کودهای آلی و شیمیایی نیتروژنی بر برخی از خصوصیات خاک و گیاه ذرت شیرین رقم گرده افشان 400

دوره 9، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 17-24

معصومه شاهمرادی؛ منوچهر فربودی؛ شهرام شاهرخی