نویسنده = الیاسی زر‏‎‎ین‌قبایی، قربان
تعداد مقالات: 1
1. فراوانی آللی و ژنوتیپی ژن کالپاستاتین در گوسفندان قزل، آرخامرینو و آمیخته‌های آن‏ها

دوره 4، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 1-6

قربان الیاسی زر‏‎‎ین‌قبایی؛ جلیل شجاع؛ محمدرضا نصیری؛ ام‌البنین پیراهری؛ آرش جوانمرد