نویسنده = حمید محمدی
کاربرد برنامه ‏ریزی چند هدف فازی در بهینه ‏سازی تولیدات زراعی در استان فارس: مطالعه موردی منطقه مرودشت

دوره 5، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 116-133

حمید محمدی؛ محمد نقشینه فرد؛ فردین بوستانی؛ سیامک پیش بین


تدوین الگوی بهینه برای شبکه انتقال میوه میان مراکز تولید، نگهداری (سردخانه‌ها) و مصرف در استان فارس

دوره 4، شماره 4، بهمن 1387، صفحه 45-60

رضا شاهدی؛ حمید محمدی؛ زکریا فرج زاده؛ مجید رحیمی


مقایسه قدرت پیش بینی روش شبکه عصبی مصنوعی با سایر روش های پیش‏بینی: مورد قیمت چغندرقند

دوره 4، شماره 4، بهمن 1387، صفحه 85-100

حمید محمدی؛ فرشید کفیل‏ زاده؛ محمد نقشینه ‏فرد؛ سیامک پیش‏ بین


بررسی روند و عوامل مؤثر بر صادرات گیاهان دارویی شیرین‏بیان و زیره در ایران

دوره 4، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 31-42

احترام دیلمی؛ حمید محمدی؛ امیر برجیان