نویسنده = فاطمه هنرور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع ژنتیکی برای صفات مورفولوژیک در ژنوتیپ‌های برنج تحت تنش سرما

دوره 9، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 59-70

فاطمه هنرور؛ حسین صبوری؛ سکینه سعیدی سار