نویسنده = سیدجلال یدالهی نوش آبادی
تعداد مقالات: 1
1. اثر پیش تیمار بذور با جیبرلیک اسید بر شاخص های جوانه زنی علف گندمی تحت تنش خشکی

دوره 11، شماره 1، بهار 1394، صفحه 75-82

سیدجلال یدالهی نوش آبادی؛ فرزاد شریف زاده