نویسنده = محب علی پور، ناصر
تعداد مقالات: 2
1. اثر محلول‌پاشی عناصر کم مصرف منگنز، روی و بور در مراحل مختلف رشدی بر خصوصیات کمّی ارقام گندم دیم

دوره 9، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-6

مجید احمدی؛ ناصر محب علی پور؛ ولی فیضی اصل؛ ایرج اسکندری


2. بررسی حساسیت مراحل نابالغ زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor Say ( Hym.: Braconidae) به آفت‏کش‏ها

دوره 5، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 9-18

هوشنگ رفیعی دستجردی؛ میرجلیل حجازی؛ قدری نوری قنبلانی؛ موسی صابر؛ ناصر محب علی پور