نویسنده = ابراهیم امیری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر سیستم نوین مدیریت کشت(SRI) بر عملکرد دانه و بهره وری آب در مزارع برنج

دوره 9، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 53-61

یاسر قربانیان آستانه؛ ابراهیم امیری؛ تیمور رضوی پور؛ مجتبی رضایی