نویسنده = خاوری نژاد، رمضانعلی
تعداد مقالات: 2
1. بیان عوامل نسخه برداری MYB3R-2، ZFP252 و AP37 و طول ریشه در برنج تحت تنش خشکی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 11-23

مریم اکبرپور؛ رمضانعلی خاوری نژاد؛ علی مومنی؛ فرزانه نجفی


2. بررسی برخی پارامترهای عملکرد و میزان پرولین ارقام برنج در شرایط تنش شوری

دوره 2، شماره 2، پاییز 1385، صفحه 93-98

فروغ مرتضایی نژاد؛ رمضانعلی خاوری نژاد؛ مرضیه امامی