نویسنده = حشمت امیدی
تعداد مقالات: 3
3. اثر پیش‌تیمار بذر با جیبرلیک و آبسیزیک اسید بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه گلرنگ تحت تنش شوری

دوره 11، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 11-1

نسرین سادات عیسی‌نژاد؛ حشمت امیدی؛ آرزو پراور