نویسنده = عباس خاک‌سفیدی
تعداد مقالات: 1
1. خصوصیات جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی قدومه تحت تأثیر تیمارهای مختلف شکست خواب

دوره 11، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 38-31

علیرضا گنجعلی؛ مجید آجرلو؛ عباس خاک‌سفیدی