نویسنده = اسدی گاکیه، معصومه
تعداد مقالات: 2
1. اثر تاریخ کاشت بهاره بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک چند ژنوتیپ گلرنگ در شرایط اقلیمی کرمانشاه

دوره 12، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 27-37

محمدعارف تبد؛ بشیر ایوب نژادگان جرمی؛ زانیار کهنه پوشی؛ معصومه اسدی گاکیه


2. اثر پیش‌تیمار اسمزی بر شاخص‌های جوانه‌زنی گندم تحت تنش شوری

دوره 11، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 34-25

نوشین فلاحی؛ علی بابایی قاقلستانی؛ معصومه اسدی گاکیه؛ نسرین حاتمی قره قوینی