نویسنده = عاطفه دستور
تعداد مقالات: 1
1. اثر سطوح تنش برگ‌زدایی و کود نیتروژن بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی کدو تخم کاغذی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-9

سمیرا مالکی خضرلو؛ سجاد انصاری اردلی؛ مهدیه مالکی خضرلو؛ عاطفه دستور