نویسنده = اسلام مجیدی هروان
تعداد مقالات: 4
1. بررسی ژنتیکی صفات مختلف زراعی در چند لاین ذرت از طریق تجزیه دی الل گرافیکی

دوره 7، شماره 1، بهار 1390، صفحه 27-36

مهدی زارع؛ رجب چوکان؛ محمدرضا بی همتا؛ اسلام مجیدی هروان


2. ارزیابی تحمل به خشکی ارقام بومی و اصلاح شده گندم نان در شرایط آبی و تنش خشکی

دوره 5، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 81-91

عباس ملکی؛ اسلام مجیدی هروان؛ حسین حیدری شریف آباد؛ قربان نورمحمدی


3. تأثیر قارچ میکوریزا بر خصوصیات مرفولوژیک و محتوای عناصر غذایی جو در سطوح مختلف شوری

دوره 5، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 105-114

مجتبی یوسفی‏ راد؛ قربان نورمحمدی؛ محمدرضا اردکانی؛ اسلام مجیدی هروان؛ سیدجواد میرهادی


4. بررسی ژنوتیپ‏های نخود زراعی در شرایط آبی و دیم

دوره 5، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 33-41

مهدی روزرخ؛ حسن حیدری شریف آباد؛ سید حسین صباغ پور؛ قربان نورمحمدی؛ اسلام مجیدی هروان