نویسنده = سپیده کلاته جاری
تعداد مقالات: 2
2. اثر بنزیل آدنین و جیبرلیک اسید و انبارداری سرد و خشک بر ماندگاری گل بریده لیلیوم رقم Fangio

دوره 6، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 75-84

الهام فرجی؛ سپیده کلاته جاری؛ یونس موستوفی؛ فواد مرادی