نویسنده = فرید شکاری
پرایمینگ سالیسیلیک اسید بر جوانه‎زنی، بنیه و برخی خصوصیات مورفولوژیک گیاهچه‌های گلرنگ

دوره 7، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 63-72

لیلا محمدی؛ فرید شکاری؛ جلال صبا؛ اسماعیل زنگانی


بررسی ارقام مختلف سویا و شاخص‏های تأثیرگذار بر عملکرد در کاشت دیرهنگام در منطقه زنجان

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 57-66

سعید واعظی ‏راد؛ اسماعیل زنگانی؛ فرید شکاری


اثر تنش کم آبی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ارقام لوبیای قرمز

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1387، صفحه 86-94

سعید واعظی‏ راد؛ فرید شکاری؛ امیرحسین شیرانی‏ راد؛ اسماعیل زنگانی


تجزیه به عامل‎های عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات موثر بر مقاومت به خشکی درعدس(Lens culinaris Medik)

دوره 2، شماره 2، مهر 1385، صفحه 77-92

محمد صالحی؛ علی حق نظری؛ فرید شکاری؛ علی فرامرزی