نویسنده = زانیار کهنه پوشی
تعداد مقالات: 1
1. اثر تاریخ کاشت بهاره بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک چند ژنوتیپ گلرنگ در شرایط اقلیمی کرمانشاه

دوره 12، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 27-37

محمدعارف تبد؛ بشیر ایوب نژادگان جرمی؛ زانیار کهنه پوشی؛ معصومه اسدی گاکیه