نویسنده = ناصر ماهری سیس
تعداد مقالات: 2
1. اثرات سن شان‏های موم بر عملکرد نسل یا جمعیت در زنبور عسل

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 89-94

ابوالفضل اسعدی‏ دیزجی؛ ناصر ماهری سیس؛ احد شاددل تیلی؛ ابوالفضل آقاجانزاده گلشنی


2. بررسی اثر استفاده از گیاهان توتون، اسپند و آویشن کوهی در کنترل کنه واروای زنبور عسل

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1387، صفحه 67-72

عبدالاحد شاددل تیلی؛ ناصر ماهری سیس؛ ابوالفضل آقاجانزاده گلشنی؛ ابوالفضل اسعدی دیزجی؛ علیرضا احمدزاده