نویسنده = جعفر آلبوغبیش
تعداد مقالات: 1
1. اثر دگرآسیبی بقایای چغندرقند و کلزا بر پیچک صحرایی در شرایط آزمایشگاه

دوره 12، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 19-26

بهروز بابایی نژاد؛ علیرضا دادخواه؛ جعفر آلبوغبیش؛ مجید رستمی