کلیدواژه‌ها = دیرکاشت
واکنش ارقام گندم با عادات رشدی متفاوت به تاریخ کاشت در منطقه معتدل مبارکه اصفهان

دوره 15، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 1-12

فرود بذرافشان؛ نجمه ضیایی قهنویه؛ داوود افیونی؛ امید علیزاده؛ مهدی زارع


اثر تاریخ کاشت و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم دانه‌ای

دوره 10، شماره 3، آذر 1393، صفحه 73-83

امین عباسی مقدم؛ مرضیه عباسی مقدم