کلیدواژه‌ها = آللوپاتی
اثر ضدباکتریایی اسانس اسطوخودوس بر باکتری Xanthomonas campestris و Escherichia coli

دوره 10، ویژه نامه 2 - 2، مرداد 1393، صفحه 33-42

مریم ربانی؛ رویا رضائیان دلویی؛ مهدی جباری نوقابی


ارزیابی دگرآسیبی سورگوم جارویی (Sorghum vulgare var. technicum) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه جو (Hordeum vulgare‌)

دوره 7، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 73-80

سمیه هاشمی‎زاده؛ سلیمان جمشیدی؛ شهرام شاهرخی


تأثیر آللوپاتی پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis L.) بر جوانه‌زنی و رشد گندم(Triticum aestivum L)

دوره 4، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 83-99

مهرداد یارنیا؛ الناز فرج‌زاده؛ وحید احمدزاده؛ نیما نوبری