کلیدواژه‌ها = آبیاری
تعداد مقالات: 2
1. اثر هوادهی و پوشش‌دهی بر کمیت و کیفیت رشدی چمن لولیوم (Lolium perenne)

دوره 10، ویژه نامه 2 - 2، تابستان 1393، صفحه 53-63

محبوبه غزالی؛ محمدرضا نوری امامزاده ای؛ ابوذر رحمتی


2. بررسی اثر کاهش مصرف آب و سطوح مختلف کود نیتروژن بر صفات مرفولوژیکی و عملکرد برنج رقم طارم هاشمی

دوره 8، شماره 1، بهار 1391، صفحه 69-77

میثم گلدوست خورشیدی؛ علیرضا دانشمند؛ صغرا مرادپور؛ اصغر باقری جامخانه