کلیدواژه‌ها = استان فارس
کاربرد برنامه ‏ریزی چند هدف فازی در بهینه ‏سازی تولیدات زراعی در استان فارس: مطالعه موردی منطقه مرودشت

دوره 5، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 116-133

حمید محمدی؛ محمد نقشینه فرد؛ فردین بوستانی؛ سیامک پیش بین


ارزیابی دوره‏ بازگشت خشکسالی با استفاده از شاخص استاندارد شده بارش (SPI) در استان فارس

دوره 4، شماره 4، بهمن 1387، صفحه 7-21

نادر پیرمرادیان؛ سید امیر شمس ‏نیا؛ فردین بوستانی؛ محمدعلی شاهرخ ‏نیا


تدوین الگوی بهینه برای شبکه انتقال میوه میان مراکز تولید، نگهداری (سردخانه‌ها) و مصرف در استان فارس

دوره 4، شماره 4، بهمن 1387، صفحه 45-60

رضا شاهدی؛ حمید محمدی؛ زکریا فرج زاده؛ مجید رحیمی