کلیدواژه‌ها = چغندرقند
دانش، نگرش و مهارت کشاورزان چغندرکار استان خراسان رضوی در زمینه شیوه‌های مدیریت پایدار خاک زراعی

دوره 5، شماره 3، بهمن 1388، صفحه 43-53

علی‌اصغر شاهرودی؛ محمد چیذری؛ غلامرضا پزشکی راد


مقایسه قدرت پیش بینی روش شبکه عصبی مصنوعی با سایر روش های پیش‏بینی: مورد قیمت چغندرقند

دوره 4، شماره 4، بهمن 1387، صفحه 85-100

حمید محمدی؛ فرشید کفیل‏ زاده؛ محمد نقشینه ‏فرد؛ سیامک پیش‏ بین


ارزیابی مصرف خاکی و تغذیه برگی نیتروژن در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام چغندرقند

دوره 4، شماره 3، آبان 1387، صفحه 63-75

الناز فرج‏ زاده معماری تبریزی؛ مهرداد یارنیا؛ فرخ رحیم ‏زاده خوئی؛ محمدباقر خورشیدی بنام