کلیدواژه‌ها = تداخل
تداخل علف هرز سلمه‌تره در دو الگوی کاشت ذرت

دوره 5، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 1-12

محمود پوریوسف؛ عزیز جوانشیر؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ عبدالله حسن زاده قورت تپه