کلیدواژه‌ها =  تنش آبی
تعداد مقالات: 4
3. اثر پیش‌تیمار بذر با جیبرلیک و آبسیزیک اسید بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه گلرنگ تحت تنش شوری

دوره 11، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 11-1

نسرین سادات عیسی‌نژاد؛ حشمت امیدی؛ آرزو پراور


4. واکنش ارقام مختلف لوبیا سفید تحت شرایط تنش خشکی در منطقه میانه

دوره 11، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 10-1

جلیل اجلی؛ علی فرامرزی؛ روزبه مردان