تعیین نیاز کود نیتروژن در گیاه سورگوم بر اساس کارت رنگ برگ

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار سبزوار، ایران

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، سبزوار، ایران

3 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سبزوار سبزوار، ایران

چکیده

امروزه استفاده از روش‌های ساده و کارآمد جهت تعیین نیاز نیتروژنی در بسیاری از گیاهان مورد توجه قرار گرفته است. در میان این روش‌ها، جدول رنگ برگ ساده‌ترین و کارآمدترین روش جهت تشخیص مناسب نیاز نیتروژنی می‌باشد. به منظور تعیین نیاز نیتروژنی سورگوم علوفه‌ای با استفاده از جدول رنگ برگ، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی کشاورزی و منابع طبیعی سبزوار در سال 1391-1390 انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی چهار سطح نیتروژن شامل عرف منطقه (150 کیلوگرم در هکتار)، 25، 50، 75 کیلوگرم ازت خالص بود. در صورت کاهش در عدد بحرانی کارت رنگ برگ کمتر از 4 و کمتر از 5 بود. بیشترین ارتفاع، وزن خشک برگ، تعداد برگ در بوته، عملکرد بیولوژیکی و میزان پروتئین در مصرف 75 کیلوگرم نیتروژن به دست آمد. استفاده از مقادیر مختلف نیتروژن در صورت کاهش عدد بحرانی به 5، ارتفاع، وزن خشک برگ، تعداد برگ در بوته، عملکرد بیولوژیکی و میزان پروتئین بیشتری نسبت به مصرف نیتروژن در صورت کاهش عدد بحرانی به 4 داشت. در مجموع، استفاده از 50 کیلوگرم نیتروژن در صورت کاهش عدد بحرانی به 5 کاراترین مقدار و زمان مصرف نیتروژن جهت حصول بیشترین عملکرد کیفی و کمی سورگوم علوفه‌ای است. بر این اساس استفاده از کارت رنگ برگ به عنوان یک روش بسیار ساده در تعیین نیاز نیتروژن سورگوم می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of nitrogen fertilizer requirement on sorghum based on leaf color chart

نویسندگان [English]

  • Ali Izi 1
  • Mohammad Armin 2
  • Esmaiel Filekesh 3
1 Master of Agronomy, Department of agronomy and Plant Breeding, Sabzevar Branch, Islamic Azad University, Sabzevar, Iran
2 Associate professor Department of agronomy and Plant Breeding, Sabzevar Branch, Islamic Azad University, Sabzevar, Iran
3 Assistant professor Research Center for Agriculture & Natural Resources Sabzevar, Iran
چکیده [English]

Nowadays, implementation of simple and efficient methods for determining nitrogen needs has been considered in various plants. The simplest and most efficient methods for appreciate nitrogen requirement determination is leaf color chart (LCC). To determine of nitrogen fertilizer requirement in forage sorghum using leaf color chart, an experiment was conducted as factorial arrangement based on complete randomized block design with three replications at Agriculture and Natural Resources Research Station of Sabzevar in 2012 growing season. The factors were nitrogen rate in four levels including conventional (150), 25, 50, and 75 kg.ha-1 N and LCC scores was less than 4 and 5. The highest plant height, leaf dry weight, number of leaves per plant, biological yield and protein percentage were obtained in 75 and 50 kg.ha-1 nitrogen application. Using different amounts of nitrogen with reduction of LCC to 5 led to higher plants, more leaf dry weight, leaf numbers per plant, biological yield and protein content than using nitrogen with reduction of LCC to 4. On the whole, 50 kg.ha1 nitrogen with reduction of LCC to 5 was the best treatment for the highest quantity and quality yield achievement for forage sorghum. Also, LCC can be applied easily to determine sorghum nitrogen equipment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • critical value
  • forage sorghum
  • leaf color diagram
  • nitrogen splitting
  • nutrient management
  • Protein