اثر بستر کشت خاکی و آب‌کشت بر رشد و عملکرد غده‌چه سیب‌زمینی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد علوم خاک دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل، ایران

2 استادیار گروه علوم خاک دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل، ایران

3 دانشیار گروه علوم خاک دانشگاه تبریز تبریز، ایران

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان قائم‌شهر، ایران

چکیده

این تحقیق در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با هشت تیمار شامل پرلیت، پرلیت + ورمی­کولایت (1:1 حجمی)، پرلیت + پیت­ماس (1:1 حجمی)، پرلیت + خاک (1:1 حجمی)، پرلیت + خاک + کمپوست کود گاوی (به ترتیب 40، 30، 30%)، پرلیت + خاک + ورمی کمپوست (40، 30، 30%)، خاک، پرلیت + پیت­ماس شاهد در چهار تکرار انجام شد. در طول دوره رشد، سطح برگ، ارتفاع بوته، قطر ساقه در محل طوقه و پس از برداشت بخش هوایی و تعداد غده­ها، طول، وزن‌تر و خشک غده اندازه­گیری شد. تجزیه واریانس نشان داد که اثر نوع بستر کشت بر شاخص­های سطح برگ، ارتفاع بوته و قطر ساقه در محل طوقه معنی­دار بود. رشد و تولید غده‌چه در بستر خاک و بسترهای که حاوی خاک بودند، پایین بود، بنابراین هیچکدام از بسترها نتوانست به اندازه کافی اثرات منفی خاک منطقه را خنثی کند. بسترهای خاکی دارای بیشترین وزن مخصوص ظاهری، وزن مخصوص حقیقی،هدایت الکتریکی و اسیدیته و کمترین تخلخل بودند. بیشترین تعداد غده دره بستر پرلیت + پیت­ماس تولید شد. بیشترین تعداد غده­ در بستر پرلیت + پیت­ماس و بیشترین ارتفاع بوته در بستر پرلیت + خاک + کمپوست کود گاوی بود. بستر پرلیت + پیت­ماس(با نسبت 1:1 حجمی) به ‌عنوان بهترین بستر کشت برای تولید غده‌چه سیب­زمینی توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of planting bed and soilless media on growth and yield of potato minitubers

نویسندگان [English]

 • Monireh Hajiaghaei Kamrani 1
 • Kazem Hashemimajd 2
 • Nosratollah Najafi 3
 • Hadi Hosseinniya 4
1 Former master student Soil Science Department University of Mohaghegh Ardabili Ardabil, Iran
2 Assistant Professor Soil Science Department University of Mohaghegh Ardabili Ardabil, Iran
3 Associate Professor Soil Science Department, University of Tabriz Tabriz, Iran
4 Young Researchers club Ghaemshahr Branch Islamic Azad University Ghaemshahr, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted in a randomized complete block design with eight treatments and four replications. Eight types of potting media including perlite, perlite + vermiculite (1:1 v:v), perlite + peat moss (1:1 v:v), soil + perlite (1:1 v:v), perlite + soil + cow manure compost (4:3:3 v:v), perlite + soil + vermicompost (4:3:3 v:v:v), field soil and perlite + peat moss as conventional nutrient solution and planting media used in greenhouse (Control). During the growing season, the leaf area, plant height, stem basal diameter, tuber fresh and dry weight, tuber specific weight and tuber number per plant were measured. Analysis of variance showed significant differences between treatments in leaf area index, plant height, tuber number per plant and stem basal diameter. Growth and production of minituber were low in soil and soil containing medium. Therefore, the productivity of local soil was not corrected by any soil amendments. Soil containing medium had the highest bulk and particle density, EC and pH and the lowest porosity then produced the lowest number of tubers and fresh and dry weight of tubers. The highest number of tubers was produced in perlit + peat moss treatment. The maximum amounts of plant height were recorded in soil + perlite + compost treatments. The perlite + peat moss medium (1:1 v:v) is recommended for production of potato minitubers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Animal manure
 • Hydroponic
 • Minituber
 • Peat moss
 • Perlit
 • potting bed
 • vermicompost