ضرورت پایش و کنترل بیلان آب و نمک در منطقه توسعه ریشه‌های نیشکر در بخشی از اراضی میانی استان خوزستان

نویسنده

دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس شهر قدس، ایران

چکیده

با توجه به خاک­های شور بخش میانی استان خوزستان و نیز خاک­های آبشویی شده که استعداد شور شدن را دارا می­باشند، برنامه آبیاری و یا درصدی از آب آبیاری که به صورت نفوذ عمقی از ناحیه ریشه­ها خارج می­شود، باید به گونه­ای تنظیم شود که پس از بهسازی خاک، تعادل مطلوبی از نقطه نظر شوری خاک در منطقه رشد ریشه­ها به وجود آید. در این پژوهش، بیلان آب و نمک در منطقه توسعه ریشه­ها در خاک­های اختصاص یافته به کشت نیشکر بررسی شد. مقادیر تغییرات انبارش شوری، میزان غلظت اولیه و ثانویه نمک­ها در محدوده توسعه ریشه­ها و میزان هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک در ماه­های مختلف سال زراعی با توجه به بافت خاک، آب خالص و ناخالص مورد نیاز، تراوشات عمقی و قابلیت هدایت الکتریکی آب آبیاری با استفاده از معادلات تجربی محاسبه شد. نتایج نشان داد که هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک محاسبه شده، دارای دامنه تغییراتی بین 59/2 و 26/2 دسی­­زیمنس بر متر می­باشد که با پذیرفتن 10% کاهش محصول، کمتر از حداکثر مجاز تعیین شده یعنی 4/3 دسی­زیمنس بر متر است و نهایتاً این که در اراضی مورد مطالعه، با توجه به بافت سنگین خاک و کیفیت آب آبیاری امکان کاهش شوری تا حد مطلوب برای کشت نیشکر امکان­پذیر بوده و می­توان شوری خاک را مدیریت نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The necessity of water and salt balance monitoring in sugarcane root zone on middle part of Khuzestan province, Iran farmlands

نویسنده [English]

  • Faezeh Rajabzadeh
Assistant professor of Agronomy Department Islamic Azad University Shahr-e-Gods Branch Shahr-e-Gods, Iran
چکیده [English]

Considering of saline soils in middle part of Khuzestan province, Iran and also the leached soils having capacity to be saline, the irrigation agenda or the percent of irrigation water emission from the roots region must be adjusted and controlled so that a desirable balance of soil salinity in roots growth region is created to prevent salinization of soil after soil optimization. Therefore, current research is about the water and salt balance in roots growth region of sugarcane cultivated soils. Accordingly, the values of ΔZ (the variations of salinity supply), Z1, Z2 (the first and second concentration of salt level in the region of roots growth) and ECe (electrical conductivity level of saturated soil) in different months of cultivation year were calculated. The results indicated that calculated ECe had the intervals between 2.26 dS/m and 2.59 dS/m that by 10% crop decrement, it is less than determined allowable maximum,that is, ECe = 3/4 dS/m. On the other hand, the level of depth percolations resulting from irrigation showed the control sufficiency of salt accumulation in the depth of roots growth and the desirable agronomic conditions to plant growth are provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • empirical equation
  • Khozestan plane
  • leaching
  • salt-affected soil monitoring
  • soil reclamation
  • Soil salinity