اثر محلول پاشی با مواد ضدتعرق و قطع آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان هیبرید فرخ در کشت دوم در منطقه میانه ‌

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه میانه، ایران

2 عضو هیأت علمی گروه زراعت دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه میانه، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر محلول­پاشی با مواد ضد تعرق و نیز قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان هیبرید فرخ به عنوان کشت دوم در منطقه میانه آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. محلول­پاشی با مواد ضدتعرق پارافین، آترازین، فنیل مرکوریک همراه با قطع آبیاری در مرحله ظهور گل­آذین، گلدهی و دانه­بندی انجام شد. صفات عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت ، تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه، درصد روغن، وزن خشک طبق و قطر طبق، اندازه­گیری و محاسبه شدند. نتایج تجزیه واریانس صفات نشان داد که اثر متقابل قطع آبیاری و مواد ضد تعرق بر صفات وزن هزار دانه، قطر طبق و تعداد دانه در طبق در سطح احتمال 1% معنی­دار و درصد روغن در سطح احتمال 5% معنی­دار شد. محلول­پاشی ماده ضد تعرق فنیل مرکوریک استات نسبت به بقیه عملکرد دانه، وزن خشک طبق بیشتری را به خود اختصاص داد. قطع آبیاری در مرحله ظهور گل آذین با محلول­پاشی آترازین بیشترین افزایش را در درصد روغن دانه، قطر طبق و تعداد دانه در طبق را نشان داد. با توجه به نتایج حاصله استفاده از مواد ضد تعرق آترازین، با کاهش میزان تعرق و ذخیره آب برای مدت طولانی­تر، می تواند از روش­های مناسبی در مناطق خشک و نیمه خشک برای تولید بیشتر آفتابگردان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of anti-transpiration spraying and irrigation cutting off on yield and yield components of sunflower hybrid of Farrokh as second crop at Miyaneh region, Iran

نویسندگان [English]

  • Ahad Samadi 1
  • Ali Faramarzi 2
1 Master of Agronomy Faculty of Agriculture and Natural Resources Islamic Azad University Miyaneh Branch Miyaneh, Iran
2 Academic staff of Agronomy Department Faculty of Agriculture and Natural Resources Islamic Azad University Miyaneh Branch Miyaneh, Iran
چکیده [English]

To study the effects of anti-transpiration spraying and irrigation cutting off in different growth stages on yield and yield components of sunflower hybrid of Farrokhas second crop at Miyaneh region, an experiment was conducted at the Research Station of Faculty of Agriculture Islamic Azad University (Miyaneh Branch) during 2013 cropping season. The experiment was in randomized complete block design with three replications. The experiment factors were anti-transpiration spraying with paraffin, atrazine, and phenyl mercuric acetate (PMA), along with irrigation cutting off in inflorescence full blooming and seed filling stages. The traits of seed yield, , biological yield, harvest index, number of seeds per head, seed weight, oil percent, leaf dry weight, head diameter was measured at the end of experiment. There were significant difference of interaction between irrigation cutting off and anti- transpiration application on seed weight, head diameter at 1% and oil percentage at 5% probability level. PMA application caused the highest seed yield and head dry weight. Irrigation cutting off in inflorescence emergence stage along with atrazine implementation led to the highest oil percentage, head diameter and seed number per head. Regarding the results, anti-transpiration application and longer water storage could be one of the suitable methods for high production of sunflower in arid and semi-arid areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atrazine
  • Drought stress
  • Helianthus annus
  • Paraffin
  • phenyl mercuric acetate
  • Water stress