اثر تاریخ کاشت و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم دانه‌ای

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل اردبیل، ایران

2 کارشناس ارشد زارعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

چکیده

اثر تاریخ کاشت و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم دانه­ای  در سال 1390 در منطقه بیرجند بررسی شد. آزمایش با چهار سطح کود نیتروژن شامل شاهد (صفر)، 100، 150 و 200 کیلوگرم در هکتار و سه تاریخ کاشت شامل 30/2، 15/3 و 30/3 به صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. مصرف کود نیتروژن موجب افزایش معنی­دار عملکرد تا 078/6 تن در هکتار گردید به طوری که با مصرف 200 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن عملکرد به شکل چشمگیری افزایش یافت. همچنین مصرف کود نیتروژن 200 کیلوگرم در هکتار باعث افزایش عملکرد بیولوژیک تا 561/20 تن در هکتار گردید. اثر کود نیتروژن بر وزن صد دانه و تعداد دانه در سطح احتمال 1% معنی­دار بود. بهترین زمان کشت مربوط به تاریخ کاشت اول بود که عملکرد و اجزای عملکرد افزایش یافتند. همچنین اثر متقابل بر هیچکدام از صفات مورد بررسی معنی­دار نشد. با توجه به نتایج این آزمایش می­توان برای دستیابی به حداکثر عملکرد از 200 کیلوگرم کود نیتروژن در تاریخ کاشت اول استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of planting date and nitrogen fertilizer on grain sorghum yield and yield components

نویسندگان [English]

  • Amin Abbasi Moghaddam 1
  • Marziyeh Abbasi Moghaddam 2
1 Master Student of Agronomy Science and Research Branch Islamic Azad University Ardabil, Iran.
2 Master of Agronomy and Plant Breeding Birjand Branch Islamic Azad University Birjand, Iran
چکیده [English]

Effect of planting date and nitrogen fertilizer on yield and yield components of grain sorghum was investigated. The experiment was carried out in a split plot based on a randomized complete block design with three replications with four levels of nitrogen fertilizer including 0, 100, 150 and 200 kg.ha-1 as the main factor and planting dates including May 30, 15 and 30 June as sub plots.  Nitrogen fertilizer significantly increased the yield (6.078 t.ha-1) and with consumption of 200 kg.ha-1 nitrogen, yield was increased dramatically. Taking 200 kg .ha-1 fertilizer increased biological yield (20.561 t.ha-1).  Effect of nitrogen fertilizer on grain weight (2.414 g) and seed number was significant at 1%. The most effective planting time on the yield and yield components was May 30. The interaction between planting date and nitrogen fertilizer was not significant in any traits. According to the results of this experiment, 200 kg.ha­-1 N can be used to achieve maximum yield at first planting date.

کلیدواژه‌ها [English]

  • late planting
  • early planting
  • Nutrition
  • planting time
  • sowing time