اثر پیش تیمار عناصر کم مصرف بر تخلیه مواد اندوخته بذر عدس در دماهای مختلف

نویسنده

استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه مراغه، ایران

چکیده

عملکرد گیاهان زراعی در مناطق دیم همواره تحت تأثیر محیط، نوسانات شدیدی را نشان می­دهد که مرحله استقرار گیاه و دسترسی به عناصر غذایی در چنین شرایطی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا، اثر پیش تیمار ریزمغذی­های یدید مس، یدید‌ روی، یدید‌‌ پتاس و سولفات روی روی صفات جوانه­زنی و استقرار گیاه در دماهای 10 و 20 درجه سلسیوس ارزیابی شد. نتایج نشان داد پیش تیمار بذر تأثیر معنی‌داری بر سرعت جوانه‌زنی بذور نسبت به شاهد دارد. این ترکیبات باعث افزایش سرعت جوانه زنی شده که در بین آنها سولفات روی بیشترین اثر را داشته است اما اثر پیش تیمارها روی درصد جوانه­زنی تأثیر معنی­داری نداشت. با این حال، تمامی ترکیبات به کار برده شده افزایش درصد جوانه­زنی نسبت به شاهد را سبب شدند. همچنین پاسخ بذر به پیش تیمارها در دماهای پایین بهتر از دماهای بالاتر صورت گرفت. تخلیه مواد اندوخته شده بذر در تیمارهای به کار برده شده نسبت به شاهد بهبود نسبی را نشان داد، به طوری که  کل ذخایر پویاشده، کارایی تبدیل و درصد تخلیه مواد اندوخته شده بذر در اثر پیش تیمارها افزایش یافت. در کل، ترکیبات فوق به ویژه سولفات روی می­تواند ضمن بهبود استقرار گیاه در مراحل اولیه، جهت زیست غنی­سازی گیاه در مراحل بعدی نیز استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of priming with micronutrients on seed reserve mobilization of lentil at different temperatures

نویسنده [English]

  • Ali Asghar Aliloo
Department of Plant Breeding Faculty of Agriculture University of Maragheh Maragheh Iran
چکیده [English]

Crop yield in rain-fed regions is always affected by environment so that the instability of crop yield is considerably high in this condition. The study was carried out to evaluate effects of seed priming with Cu I, Zn II, K I, ZnSo4 on germination traits and seedling establishment at two temperatures of (10 °C and 20 °C). Results showed that seed priming influenced germination rate significantly and the primed seeds revealed higher germination rate than the unprimed seeds. The higher value was obtained by ZnSo4 treatment. However, germination percentage was not affected by priming treatments even though the priming slightly improved the value in comparison to control. Results also showed that the response of primed seeds to the low temperature was higher than in the high temperature. Remobilization of seed reserves was enhanced under priming treatments and the percentage of reserves depletion, conversion efficiency and total mobilized reserves were increased by seed treatments. It was concluded that not only the used compounds (particularly ZnSo4) can improve lentil establishment at early stages but also the compounds could be useful at bio-fortification programs at later stages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • early seeding growth
  • germination
  • Lens culinaris
  • seed vigor
  • Seedling establishment