طراحی الگوی نظام پایدار تولید محصول کلزا در استان قزوین با استفاده از مدل AMOS

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری گروه توسعه کشاورزی دانشکدهکشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقیقات تهران، ایران

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

3 دانشیار گروه توسعه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

به کارگیری بی‌رویه‌ی نهاده‌های تولید، به منظور افزایش عملکرد، طی دهه‌های اخیر و در نتیجه تخریب محیط زیست، اهمیت توجه به پایداری نظام‌های تولید و استمرار آن، همراه با حفظ منابع طبیعی را دو چندان کرده است. هدف این تحقیق، طراحی الگوی نظام پایدار تولید کلزا در استان قزوین بود. جامعه آماری مورد مطالعه شامل تولید‌کنندگان محصول کلزا بود. بدین منظور از کل جامعه‌ی آماری که بالغ بر 987 نفر بود با استفاده از فرمول کوکران 242 نفر، به عنوان نمونه‌ی آماری انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه و به روش نمونه‌گیری تصادفی گردآوری شد. در مرحله بعد اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم­افزار AMOS، SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل همبستگی و معادلات ساختاری نشان داد که کاهش واسطه‌ها از طریق خرید محصول کلزا توسط شرکت‌های تعاونی، بیمه تولید محصول، تثبیت قیمت‌ها و حمایت‌های مالی دولت در جهت افزایش ارزش‌افزوده، وجود بینش و باور مثبت کلزاکاران و مشارکت بخش‌خصوصی، استفاده از تکنیک‌های مبارزه بیولوژیکی، کاهش هزینه‌های تولید وحمایت از تولید نهادها برای محصول با کیفیت کلزا، تهیه فیلم و برنامه‌های مستند در خصوص آموزش عملی در زمینه استفاده از نهاده‌های طبیعی، ایجاد یک سیستم کارآمد جهت اطلاع‌رسانی به کلزاکاران، نقش اساسی در پایداری تولید ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a sustainable system of production of canola in Qazvin Province using AMOS

نویسندگان [English]

 • Somayeh Jangchi Kashani 1
 • Seyyed Jamaladdein Farajollah Hosseini 2
 • Mehdi MirDamadi 3
1 Ph.D. Agricultural DevelopmentDepartment Agricultural Extension and Education Islamic Azad University Science and Research Branch Tehran, Iran
2 Associate Professor Department of Agricultural Extension and Education Science and Research Branch Islamic Azad University Tehran, Iran
3 Associate Professor Department of Agricultural Development Science and Research Branch Islamic Azad University Tehran, Iran
چکیده [English]

Uncontrolled use of production inputs to improve crop yield and environment damage has gained the attentions about importance of sustainable production systems in addition to natural resources protection and its duration in recent decades. The current study aimed to designing of sustainable system patterns of rapeseed production in Qazvin Province. To this purpose, 242 persons out of 987 rapeseed farmers were selected by Cochran formula in random. Information required was collected by questionnaire and random sampling. Collected data were analyzed using AMOS, SPSS software, statistically. Correlation analysis and structural equations showed that reducing of  middlemen through rapeseed purchase by cooperative companies, insurance of agricultural products, prices fixation and financial support from the government to increase the added value, positive vision and belief of rapeseed producers, participation of the private sector, using of biological control techniques, reduction of product costs and support of production inputs for qualitative rapeseed production, movie documentary films direction on practical training in using of natural inputs, creating an efficient information system to rapeseed farmers play the main role in sustainability of producing.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Agricultural Development
 • Sustainable production
 • biological control techniques
 • Input
 • system efficient production
 • value added
 1. Abbott P, Hurt C, Tyner WE (2011). What's Driving Food Prices in 2011? Journal of Agricultural Development in Africa 42:86-90.
 2. Alenda JK (2011). Related to acceptance of modern methods of production and the size of the Earth. Journal of Agricultural Environmental Change 17:105-97.
 3. Anonymous M (2009). Sugar beet and the environment in the UK. Report by the United Kingdom in Accordance 4:52-78.
 4. Beddington JR. and AsaduzzamanM (2012). The role for scientists in tackling food insecurity and climate change. Agriculture and Food Security 16: 86-104.
 5. Borimnejad A (2010). Stability analysis of beet growers in the Tehran Province. Journal of Agricultural Economics  6:101-94
 6. Hejazy H (2010). Agricultural Extension in the process in Birjand. Journal of Rural Development. 88pp.
 7. James P. (2012). The Sustainability Cycle. A New Tool for Product Development and Design. Journal for Sustainable Product Design 14:35-42.
 8. Kazmey M (2009). The main strategies to achieve sustainable agriculture and rural development Quarterly . Journal Rural Strategies 8:29-33.
 9. Kadyvar H (2011). Environmental sustainability .Journal of Rural Development 16:42-35.
 10. Mohamadi F (2013). To design low input sustainable agriculture in greenhouse production in Tehran. PhD Thesis, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran. [In Persian with English abstract].
 11. Pirozvand E (2012). Factors in ensuring the sustainability of agricultural production in the country Muhammad. Journal of Rural Strategies 12: 106-96.
 12. Rosta K (2010).  Stability factor of tomato production in South Khorasan province. Journal of Rural Development 3:165-158.
 13. Saltiel J, Baunder JW (2010). Adoption of sustainable agricultural practices. Diffusion farm structure and profitability. Journal of Rural Sociology 59: 333–347.
 14. ShadanA (2013). Economic methods for reducing crop losses. Agriculture Research Center of Economic Planning. Journal of Rural Development 4: 44-47.
 15. Shahpasand A (2012). approach to sustainable agriculture turn. Journal of Rural Strategies 3:16-11
 16. Solomon K (2009). Family factors influencing the adoption of sustainable farming systems. International Journal of Canola Resources Development 2:154-165.
 17. Yazdany Sobhani HM (2010). The role of farmers and technical knowledge. Tehran Province. Journal of Rural Development 4:54-56.
 18. Zhen L, Routray JK (2004). Operational indicators for measuring agricultural sustainability in developing countries. Journal of Environment Management 32:34–46.