اثر هوادهی و پوشش‌دهی بر کمیت و کیفیت رشدی چمن لولیوم (Lolium perenne)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

عبور و مرور و آبیاری بیش از حد منجر به فشرده شدن خاک در زمین­های چمن می­گردد. تراکم خاک به ­دلیل این که هدایت هیدرولیکی، نفوذپذیری را کاهش و تبخیر از سطح خاک را افزایش می­دهد، پدیده نامطلوبی است. به­منظور ارزیابی اثر هوادهی و پوشش‌دهی بر چمن لولیوم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی صورت گرفت. در سه سطح، هوادهی با ایجاد سوراخ­هایی با قطر 1 سانتیمتر در یک شبکه منظم سطحی به فواصل 5 × 5، 10 × 5 سانتی­متر و بدون هوادهی و پوشش‌دهی با استفاده از شن و کمپوست (و بدون پوشش) برای برآورد اثر آنها بر کمیت و کیفیت رشدی چمن در شهر اصفهان اجرا شد. ارتفاع و وزن چمن رشد کرده، نرخ رنگ و تراکم برگ، در سه زمان 10، 70 و 130 روز پس از هوادهی و پوشش‌دهی اندازه‌گیری شدند. ارتفاع، وزن و رنگ چمن به طور معنی­داری در پوشش­دهی نسبت به بقیه تیمارها افزایش پیدا کرد. تیماری که به فاصله 5 × 10 هوادهی و نیز پوشش­دهی شده بود از بالاترین مقادیر نفوذ آب برخوردار بود. به علاوه ارتفاع،‌ وزن و نمره رنگ برگ چمن در آن نسبت به تیمار شاهد افزایش نشان داد. بنابراین پوشش­دهی تنها برای حفظ قابل قبول وزن، طول و رنگ چمن کافی به نظر می­رسد. هوادهی چمن تنها،‌ در نواحی سیل­خیز برای مهار رواناب و نفوذ دادن آن توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of aeration and topdressing on quantitative and qualitative traits of Lolium grass

نویسندگان [English]

 • Mahboubeh Ghazali
 • Mohammad Reza Nouri
 • Abouzar Rahmati
چکیده [English]

Traffic and over irrigation cause to compress soil in lawn area. Soil compaction considered is undesirable because it reduces hydraulic conductivity and water infiltration and increase evaporation in soil surface. The foctorial experiment was conducted to evaluate effect of aereation (punching 1 cm diameter holles on the surface in a regular grid pattern) and topdressing techniques on lolium grass.We initialed aeration in 3 level (5×5, 10×5 cm spacing and no aeration) and 2 level topdressing (with topdressing and without topdressing) with sand and compost were performed to investigate their influence on grow of luliom lawn in the city of Isfahan in june 2010. Height and weight of grass, rate of leaf color and leaf density were measured in 3 times 10, 70 and 130 days after aeration and topdressing. Results show that weight, height and color of lawn leaf significantly greater with topdressing. The aeration with 10×5 cm spacing with topdressing was highest infiltration, in addition, weight, height and color of the lawn leaves rate increased compared to control treatment. The results can be advised for maintaining acceptable weight, height and color grass leaves is sufficient. lawn Aeration only, recommended in flood area to control runoff and further intake to soil.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Irrigation
 • Leaf color
 • luliom grass
 • rate of leaf density
 • Soil compaction
 • water infiltration
 1. Ayala F, Ortega JA, Fulbright TE, Rasmussen GA, Drawe DL, Synatzske DR, Litt AR (2012) Long-Term Effects of Aeration and Fire on Invasion of Exotic Grasses in Mixed-Brush Plant Communities. Journal of Rangeland Ecology and Management 65(2): 153-159.
 2. Beard J (1973) Prentice hall englewood cliffs. U.S.A.Journal of Turgrass science and culture 101-105.
 3. Bhattarai SP, Pendergast L, Midmore DJ (2006) Root aeration improves yield and water use efficiency of tomato in heavy clay and saline soils. Journal of Scientia Horticulturae 108(3):278-288.
 4. Dunn JH, Minner DD, Fresenburg BF, Bughrara SS, Hohnstrater CH (1995) Influence of core aerification, topdressing, and nitrogen on mat, roots, and quality of 'Meyer' Zoysiagrass. Journal of Agronomy 87:891-894.
 5. Espevig T, Höglind M, Aamlid TS (2014) Dehardening resistance of six turfgrasses used on golf greens. Journal of Environmental and Experimental Botany 106:182-188.
 6. Fagerness MJ (2001) Aerating Your Lawn. Kansas State University Agricultural Experiment Station and Cooperative Extension Service MF-2130.
 7. Hollingsworth BS, Guertal EA, Walker RH (2005) Cultural management and nitrogen source effects on ultradwarf bermudagrass cultivars. Journal of Crop Science 45:486-493.
 8. Johnson GA, Davis JG, Qian YL, Doesken KC (2006) Topdressing turf with composted manure improves soil quality and protects water quality.Journal of Soil Science Society of America 70:2114-2121.
 9. McCarty LB, Gregg MF, Toler JE, Camberato JJ, Hill HS (2005) Minimizing thatch and mat development in a newly seeded creeping bentgrass golf green. Journal of Crop Science 45:1529-1535.
 10. McCarty LB, Gregg MF, Toler JE (2007) Thatch and mat management in an established creeping bentgrass golf green Journal of Agronomy 99:1530-1537.
 11. NTEP (National Turfgrass Evaluation Program) (1999) <http://www.NTEP.com>.
 12. Robert C, Vavrek JR (1992) Aeration: Needed More Today Than Ever Before. Agronomist, Great Lakes Region, USGA Green Section.
 13. Robbers EC (1965) A new measurement of turfgrass response and vigor. The Golf Course Reporter. 33:10-20.
 14. Schlossberg MJ, Waltz FCJ, Peter J (2008) Recent mechanical cultivation of lawns enhances lime application efficacy. Journal of Agron 100:855-861.
 15. Schwarz M, Bonhotal J, Harrison E, Gruttadaurio J, Petrovic AM (2007) Compost Use On Established Turf. www.biocycle.net.
 16. Weltecke K, Gaertig TH, Angewandte H (2012) Influence of soil aeration on rooting and growth of the Beuys-trees in Kassel, Germany. Journal of Urban Forestry and Urban Greening. 11(3) 329-338.
 17. Wichmann P (2003) Abrading tine for turf aeration apparatus.United States, Patent No: US 6,505,687 B1.
 18. Yang ASH, Wen CH, Su YM, Wu JH (2014) Using the central ventilation shaft design within public buildings for natural aeration enhancement. Journal of Applied Thermal Engineering 70 (1) 219-230.