تحول، رده بندی و خصوصیات فیزیکو- شیمیایی خاک‌های تحت کشت پسته دشت سیرجان، استان کرمان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته خاک‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران تهران، ایران

2 استادیار گروه خاک‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران تهران، ایران

3 استاد گروه خاک‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران تهران، ایران

چکیده

دشت سیرجان از مناطق اصلی و مستعد کشت پسته استان کرمان می­باشد. در این مطالعه، بر اساس اطلاعات موجود یک ترانسکت شرقی- غربی عمود بر گسترش دشت انتخاب و تعداد 15 پروفیل در فیزیوگرافی­های موجود تحت کشت پسته حفر، تشریح و نمونه­برداری شدند. افق اکریک در لایه سطحی و افق­های مشخصه سالیک­، جیپسیک و کمبیک در لایه­های تحتانی تفکیک شده­ بود. در طول ترانکست پروفیل­ها از شرق به غرب در رده های انتی سولز و اریدی سولز رده­بندی شده و همچنین در شرق کمترین و در مرکز و غرب ترانسکت بیشترین تحول خاک مشاهده شد. از نظر فیزیوگرافی نیز آبرفت­ها و واریزه­های بادبزنی شکل سنگریزه­دار (شرق و جنوب شرق) نسبت به دشت­های سیلابی و اراضی پست (غرب) کمتر تحت تأثیر فرایندهای خاکسازی قرار گرفته بودند. میزان شوری لایه سطحی در پروفیل­های شرق ترانسکت حدود 4 و در غرب حدود 50 دسی زیمنس بر متر و در لایه­های تحتانی نیز از حداقل 1/8 تا بیش از 70 دسی زیمنس بر متر به ترتیب در پروفیل­های 1 و 12 بود. تقریباً در کلیه پروفیل­ها بیشترین مقدار شوری، نسبت جذب سدیم  و آنیون­ها و کاتیون­ها در لایه­های دوم و سوم مشاهده شد. از مهمترین پارامترهای موثر بر کاهش تولید پسته بافت خاک و سنگریزه در شرق ترانسکت و در مرکز و غرب آن شوری، نسبت جذب سدیم، گچ و سطح آب زیر زمینی بالا در گذشته و خصوصیات فیزیکی خاک می­باشد. مطالعه دقیق و پایش اطلاعات، اصلاح شوری و قلیاییت، مدیریت صحیح خاک­های گچی و بهبود شرایط حاصلخیزی خاک و ماده آلی توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation of genesis, classification and physico-chemical soil properties of cultivation pistachio Sirjan plain, Kerman province

نویسندگان [English]

 • Ali Zeinadini Meymand 1
 • Mohamad Hasan Masihabadi 2
 • Mehrdad Esfandyari 3
1 Phd student of Soil Science Department Islamic Azad University Tehran, Iran
2 Assistance professor Soil Science Department Islamic Azad University Tehran, Iran
3 Professor Soil Science Department Islamic Azad University Tehran, Iran
چکیده [English]

Sirjan plain is one of main and potential areas of pistachio cultivation in Kerman province, Iran. A east to west transect perpendicular to Sirjan plain development was selected, and 15 profiles were described and sampled in the present physiographics under pistachio cultivation. Physical and chemical property of soil samples were determined and classified up to family level. The Ocric horizon was separated in surface layer and Salic, Gyosic and Cambic horizons was in lower layers. During transect, profiles from east to west classified of Entisols and Aridisols and at least development shown in East and greatest change was observed in center and west of transect. Physiography of the gravelly alluvial and colluvial fans (East and South- East) has been less affected by soil formation processes than in flood plains and low lands (West). The main parameters affecting pistachio production are soil texture and gravel in East of transect (profiles 1 to 4) and salinity, sodium adsorption ratio, gypsum, high groundwater levels and physical properties in the Center and West of transect (4 to 12). For efficient land use under cultivation exact study and monitoring information, correct salinity and alkalinity, management of gypsic soils and improvement of soil fertility and organic matter is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pistachio
 • soil evolution
 • Soil Profile
 • Soil fertility
 • Soil classification
 • soil structure
 1. Abdolazimi H (2003) Causes of soil salinization in Anar plain. M.Sc. Thesis, Islamic Azad University, Tehran, Iran. [In Persian with English Abstract].
 2. Ebrahimi F (2009) Influence of irrigation water on physical and chemical properties of Robat- Shahre Babak with different cultivation period. M.Sc. Thesis, Chamran University, Ahvaz, Iran. [In Persian with English Abstract].  
 3. FAO (1990) Management of gypsiferouse soils. FAO Rome, Italy. &IP.
 4. FAO (1991) Guidelines for soil description. 70 pp.
 5. Food and Agricultural organization of the United Nations. Data web. Accessed November (2005) Available at http://Faostat.Fao.org/fao stat/subset= agriculture.
 6. Iranian Pistachio Research Institute (2010) Comprehensive program of the average height plan of pistachio production in Kerman province. [In Persian].
 7. Jalalian A, Rostami M, Auobi SH, Amini M (2007) Assessing Qualitative, Quantitative and Economic Land Suitability for wheat, maize and sesame in Mehran Plain, Ilam Province. Journal of Sciences and Technology of Agriculture and Natural Resources 11: 393- 403. [In Persian with English Abstract].
 8. Management of water compony, Kerman province (2011) study of groundwater condition in Sirjan plain, 77p.
 9. Management Planning Kerman province (2007) Statistical Yearbook of Kerman province. Department of Statistics and Informatics, Management and Planning Organization of Kerman province. 699 pp. [In Persian].

10. Mohamadi J (2006) Pedometery 1 (classical statistics). Pelk press, Tehran. [In Persian].

11. Naghavi H (1996) Study of physical & chemical Characterization and soil formation and development of pistachio in Rafsanjan. M.Sc. Thesis, Esfahan University of Technology, Iran. [In Persian with English Abstract].

12. Pettapiece, WW (1995) Land suitability Rating System for Agricultural Crops- spring seeded small grains. Center for Land and Biological Resources and Research, Bulletin Technique. 63- 90 pp.

13. Rezaiinejad R (2009) Investigation of soils charasterictics evalution in Sirjan plain (Kerman province) due to land use change. M.Sc. Thesis, Shiraz University, Iran. [In Persian with English Abstract].  

14. Salehi MH, Heydari M, Mohammadkhani M and Hosseinifard J (2009) Iranian J. Soil Research (Soil and water Sci). 23:1.

15. Shahriarpour R, Tajabadipour A and Mozaffari V (2011) Effect of Salinity and soil phosphorous on Growth and chemical composition of pistachio seedling. Communication in soil science and plant Analysis, 42.

16. Soil survey staff (2010) Keys to soil Taxonomy USDA-NRCS. 327 pp.

17.    Sys C, Vanranst E and Debaveye J (1993) Land Evaluation, part I-III. Agricultural Publications. Brussels