ارزیابی مزیت اقتصادی کشت مخلوط یونجه با گراس‎های چند ساله در مقایسه با کشت خالص یونجه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده

    این تحقیق به منظور بررسی اقتصادی کشت مخلوط یونجه رقم همدانی با گراس‎های چند ساله علف باغ، فستوکا و علف چمنی با کشت خالص آن‎ها در دوسال زراعی 1386 و 1387 به صورت کرت‎های خرد شده در قالب طرح بلوک‎های کامل تصادفی با سه تکرار درمزرعه تحقیقاتی  موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج  اجرا شد. جهت بررسی اقتصادی جایگزینی کشت مخلوط به جای تک کشتی از تکنیک بودجه‎بندی جزیی استفاده گردید. تیمارها شامل: یونجه خالص به میزان 20 کیلوگرم درهکتار، مخلوط یونجه و علف باغ به نسبت های  5 و 25/11، 10 و 5/7 ، 15 و 75/3 کیلوگرم در هکتار، تیمار علف باغ خالص به میزان  15 کیلوگرم در هکتار، مخلوط یونجه و فستوکا به نسبت‎های 5 و 25/11، 10 و 5/7 ،  15 و 75/3 کیلوگرم در هکتار، تیمار فستوکا خالص به میزان  15 کیلوگرم در هکتار، مخلوط یونجه و علف چمنی به نسبت‎های 5 و 25/11، 10 و 5/7 ،  15 و 75/3  کیلوگرم در هکتار و تیمار علف چمنی خالص به میزان  15 کیلوگرم در هکتار بودند. نتایج نشان داد که جایگزینی کاربرد تیمار مخلوط یونجه و فستوکا به میزان 15 به 75/3  کیلو گرم در هکتار توسط سایر تیمارها غیراقتصادی می‎باشد. سودخالص کاربرد این تیمار انتخابی  8/43 میلیون ریال در هکتار می‎باشد که از سایر تیمارها بیشتر بود. طبق تحلیل سر به سر، نقطه سربه سر درآمد تیمار مخلوط یونجه و فستوکا به نسبت به ترتیب  15 و 75/3  کیلو گرم در هکتار  نسبت به تیمار مخلوط یونجه و علف چمنی به نسبت به ترتیب  5 و 25/11 کیلوگرم در هکتار و تیمار مخلوط یونجه و علف چمنی به نسبت به ترتیب 10 و 5/7 کیلوگرم در هکتار به ترتیب  63464 و 61623 هزار ریال برآورد گردید.  در میانگین کل سال‌‎های آزمایش، تیمار 75% یونجه و 25% علف باغ باعث بیشترین افزایش نسبت برابری زمین به میزان 1/2 شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economical evaluation of alfalfa intercropping with perennial grasses compared to alfalfa sole cropping

نویسندگان [English]

  • Hormoz Asadi
  • Vida Gotbi
  • Ardalan Mehrani
Faculty Members of Seed and Plant Improvement Institute, Karaj, Iran.
چکیده [English]

   In order to evaluate the economic advantage of alfalfa intercropping compared to alfalfa sole cropping, an experiment was conducted as split plot based on randomized complete block design with three replication in karaj in Seed and Plant Improvement Institute farm, Karaj during 2007 and 2008. Economic method was partial budgeting technique. Economic results showed that alfalfa mixed cultivation with festuca (15: 3.75 kg/ha) selected as good treatment, because substitution of this treatment by other treatments was non-economic. Net profit of this treatment estimated up to 43.8 million rial/ha that was more than other treatments. Breakeven of point for income in alfalfa mixed cultivation with festuca (5: 3.75 kg/ha) to alfalfa mixed cultivation with grasses (5:11.25 kg/ha) ) and the treatment of alfalfa mixed cultivation with grasses (10:7.5 kg/ha) was estimated 63464 and 61623 (000 rials), respectively. Mixed cultivation of alfalfa (%75) and Dactylis (%25) resulted in the highest mean LER (2.1) in the experimental years.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • alfalfa
  • Grass
  • mixed cultivation
  • economical assessment
Gotbi V, Asadi H (2009) Effects of covering crop in mix intercropping of alfalfa production and its economical assessment. Final Report of Research Project in Seed and Plant Improvement Institute, Karaj, Iran.  68 pp. (In Persian).
Kamkar B, Sadathosaini R, Golchin A, Gadirian R (2010) Cropping pattern design: An overview with case studies. The proceeding of 11th Iranian Crop Science Congress Vol .1 Crop Production. Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. 48 pp. [In Persian With English Abstract].
Ministry of Jihad-e-Agriculture (2009) Agricultural statistics in 2007-2008: Information Center of Ministry of Jihad-e- Agriculture. Tehran, Iran. (In Persian).
Mofidian MA, Asadi H (2009) Assessment of qualitive and quantitive yield and economical adventages in alfalfa row intercropping with perennial legumes. Final Report of Research Project in Seed and Plant Improvement Institute, Karaj, Iran. 59  pp. [In Persian With English Abstract].
Nakhzari Mogadam A (2010) Investigation of barley and mastord intercropping on yield and some quality characteristics of forage. The proceeding of 11th Iranian Crop Science Congress Vol.1 Crop Production. Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. 24 pp. (In Persian).
Rezaie Chianeh E, Mohammadi Nasab AD, Shakiba MR, Gasemi K, Ahari Zad S (2010) Study of some morphological characteristics of maize in mono-cropping and evaluation of its intercropping with faba bean. The proceeding of 11th Iranian Crop Science Congress Vol .1 Crop Production. Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. 8 pp. [In Persian With English Abstract].
Siedi M, Hamzehi J (2010) Evaluation of yield and yield components of barley in intercropping with chickpea. The proceeding of 11th Iranian Crop Science Congress Vol.1 Crop Production. Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. 19 pp. [In Persian With English Abstract].
Safari S, Mohammadi Nasab AD, Shakiba MR, Nasrollah Zadeh S, Bandeh Hag A (2010) Studying the adventage of land utilization in intercropping maize and soybean varieties. The proceeding of 11th Iranian Crop Science Congress Vol.1 Crop Production. Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. 9 pp. [In Persian With English Abstract].
Soltani G R, Najafi B, Torkamani J (1985) Agrultural management . Shiraz University Publisher. 150 pp.
Sotodehfar A, Hamidi R, Jamaliramin F (2010) Effect of different planting ratios and nitrogen levels on intercropped safflower and dry bean yield and yield components. The proceeding of 11th Iranian Crop Science Congress Vol.1 Crop Production. Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran..33 pp. [In Persian With English Abstract].