تأثیر روش های مختلف خاک ورزی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 به ترتیب دانشیار و استادیار گروه ماشین‌های کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، تاکستان، ایران

2 دانشجوی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه ماشین‌های کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، تاکستان، ایران

چکیده

    پژوهش به منظور بررسی تاثیر روش­های مختلف خاک­ورزی بر درصد سبز شدن، عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (تعداد خورجین در بوته، تعداد  دانه در خورجین، وزن هزار دانه، درصد روغن و عملکرد روغن)، در سال 1390-1389 در بخش صوغان واقع در شهرستان ارزوئیه استان کرمان انجام گرفت. آزمایش در قالب  طرح  بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار به مرحله اجرا درآمد. تیمارهای آزمایش شامل: شخم با گاوآهن قلمی همراه با دوبار دیسک، کولتیواتور همراه با دوبار دیسک، دوبار دیسک، یک بار دیسک، بدون خاک­ورزی و خاک‎ورزی مرسوم شاهد شامل شخم با گاو­آهن برگردان­دار و دو بار دیسک بود. نتایج تحقیق نشان داد که تیمار کم خاک­ورزی دوبار دیسک با میانگین 2/85 درصد بیشترین درصد سبز­شدن را در بین تیمارهای دیگر دارا بود. بیشترین عملکرد روغن و دانه (به ترتیب 7/873 و 2380 کیلوگرم در هکتار) در به روش شخم با گاو­آهن قلمی به عنوان خاک­ورزی اولیه و دو بار دیسک به عنوان خاک­ورزی ثانویه بدست آمد. بر اساس نتایج این تحقیق، مناسب‎ترین روش خاک­ورزی برای زراعت کلزا سیستم کم خاک­ورزی شامل شخم با گاو آهن قلمی به عنوان خاک ورزی اولیه و دو بار دیسک به عنوان خاک ورزی ثانویه بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different tillage methods on yield and yield components of canola cv. Hayola 401

نویسندگان [English]

  • Mohammad Gholami 1
  • Jalal Bahrebar 2
  • Majid Rashidi 1
1 Associate prof. and Assistant prof., respectively, Department of Agricultural Machinery Engineering, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran.
2 Graduated M. Sc. Student, Department of Agricultural Machinery Engineering, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran.
چکیده [English]

   Effects of different tillage methods was evaluated on emergence percentage, seed yield and yield components (number of pods per plant, number of seeds per pod, 1000 seeds weight, oil content, oil yield and seed yield) of canola cv. Hayola 401. Experiment was carried out as a randomized complete block design with three replications in Soghan region, Orzooyeh, Kerman province of Iran during 2011-2012. Treatments comprised chisel plow with two times harrowing disk, cultivator with two times harrowing disk, two times harrowing disk, one time harrowing disk, no-tillage and control (conventional tillage including moldboard plow with two times harrowing disk). Results showed that minimum tillage (two times harrowing disk) resulted in the maximum emergence percentage (85.2%) as compared to the other treatments. The maximum seed and oil yield was obtained using chisel plowing as first tillage and two times harrowing disk as second tillage. Minimum tillage system containing operation of chisel plow as the first tillage and two times harrowing disk as the second tillage was recognized as the most suitable tillage method for canola cultivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tillage
  • Emergence percentage
  • Grain yield
  • Oil yield
  • Canola
Asadi A, Hemmat A (2003)Effect of stubble tillage and conventional tillage on yield components of corn in rotation with barley. Journal of Research in Agricultural Science 3(1): 26-34. [In Persian with English Abstract].
Asghari Mydani J (2002) Effect of different tillage methods and planter implements on yield components of safflower in dry farming condition. Dryland Agricultural Research Institute. No 81/278. [In Persian with English Abstract].
Borin M, Merini C, Sartori, L (1997) Effects of tillage system on energy and carbon balance in north-eastern Italy. Soil and Tillage Research 40: 41-49.
Gholami M, Syfzadeh S, Hanifi M, Rashidi M (2010) Effect of different tillage methods on energy indexes and yield components of safflower. Modern Science of Sustainable Agriculture Journal 6(20): 67-76. [In Persian with English Abstract].
Hernaz JL, Givon VS, Cerisola, C (1995) Long-term energy use and economic evaluation of three tillage systems for cereal and legume production in Spain. Soil and Tillage Research 35(4): 33-42.
Noor Mohammadi D, Zareian S (2002) Effect of various tillage and planting methods on emergence of irrigated wheat. Journal of Iranian Agricultural Sciences 34 (2): 321-333. [In Persian with English Abstract].
Omidi H, Tahmasebi Z, Ghalavand A, Modarres Sanavi S (2005) Evaluation of tillage systems and row distances on grain yield and content in two canola cultivars. Journal of Iranian Farming Sciences 7 (2): 97-111. [In Persian with English Abstract].
Rodi D, Rahmanpour S, Javidfar F (2003) Canola farming. Seed and Plant Improvement Institute. [In Persian with English Abstract].
Sadeghnezade H, Eslami K (2007) Comparison of wheat yield under different tillage methods. Journal of Agricultural Science 12(1): 103-112. [In Persian with English Abstract].
Shamsabadi H, Rafiee S (2007) Study on the effect of tillage practices and different seed densities on yield of rainfet wheat. Journal of Agricultural Natural Resource Science 13 (2):1-9. [In Persian with English Abstract].