تعیین کارایی فنی تولیدکنندگان انگور و عوامل مؤثر بر آن در استان قزوین

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

چکیده

      محاسبه کارایی فنی یکی از روش‌هایی است که می‌تواند به محققین کمک کند تا فاصله تولیدکنندگان از بهترین تولید ممکن را اندازه‌گیری و علل این فاصله را شناسایی و بررسی نمایند. در محاسبه کارایی فنی فقط نهاده‌های فیزیکی مؤثر بر تولید مورد مطالعه قرار می‌گیرند و ارزش ریالی نهاده‌ها در نظر گرفته نمی‌شوند. بهترین گام، تعیین و محاسبه تابع تولید است که با این کار نهاده‌های مؤثر شناسایی و ضریب تأثیر آن‌ها در تولید نیز مشخص شده و با استفاده از تابع تولید مرزی کارایی فنی محاسبه می‌شود. در تحقیق حاضر معدل کارایی فنی بهره‌برداران 63% محاسبه گردید که نشاندهنده وضعیت «معمولی» در تولید است. علت این اختلاف ابتدا به نحوه تربیت مو که اکثراً خزنده و جوی و پشته می‌باشد بر می‌گردد. از لحاظ تغذیه، استفاده از چال‌کود به همراه کود حیوانی در میزان تولید انگور بسیار مؤثر است که بهره‌برداران به علت نداشتن اطلاعات مناسب از تغذیه مو و رعایت نکردن اصول و موارد ذکر شده، باعث پایین آمدن کارایی فنی می‌گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining of grape producers technical efficiency and effective factors on it in Gazvin province.

نویسنده [English]

  • Ali Rasouli
Islamic Azad University, Miyaneh branch
چکیده [English]

      Technical efficiency evaluation is one of the methods can help researchers to measure producer distance from the best possible product and recognize and study the reasons of the distance. In technical efficiency evaluation we just study effective physical inputs on production and don’t consider Rial’s value of inputs. The best step is determining and evaluation of product function, which in effective inputs can be recognized, and their effects can be clear on production and then we can evaluate technical efficiency using frontier function production. In this research, the average of technical efficiency was %63 that indicates normal position in production. The reason of this difference first is how to grape training which grows mostly in creeping manner, and planting system is usually in furrow. Application of localized placing and animal fertilizer is very effective on grape production. Technical efficiency is low, because of lacking exact information of producers about grape nutrition and not to following mentioned rules and principles. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vitis vinifera
  • Production functional
  • Tecnical efficiency
  • Takestan
  • Gazvin
1-     ترکمانی، ج. و ب. حسن‌پور. 1375. تعیین کارایی فنی انجیر کاران فارس. مجله علمی و پژوهشی اقتصاد کشاورزی و توسعه، جلد 30، ص 195-171.
2-     زیبایی، م. 1374. روش‌های تخمین تابع تولیدی مرزی و کارایی فنی: مجله برنامه و توسعه. شماره 11، ص 94-73.
3-     کوپاهی، م. 1379. اصول اقتصاد کشاورزی. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ هفتم.
4-     گزارش سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین. 1381. ص 53-48.
5-     نجفی، ب. و م. زیبایی. 1372. بررسی کارایی گندم کاران فارس. مجله علمی و پژوهشی اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 7. ص 86-71.
6-     مستشاری, ب. 1381. نقش چال کود و عناصر ریزمغذی در تولید انگور, گزارش نهایی.
7-      Battes. G. E. and Tessema G. A. 1993. Estimation of stochastic frontier production functions with time-varying parameters and technical efficeina using panel data from India village Agricultural Economices. 9: 313-333.
8-      Bories and Robert. 1994. Measurement of technical efficiency in parguay. Journal of agicultural economics: 45: 132-138.
9-      Malik, S. J. and M. A. Gill. 1996. An investigation of technical efficiency of production of wheat farmers in pakinson. Journal of Agricultural Economices. 43: 37-49.
10-  Mirotchie, M. and D. B. Taylor. 1993. Efficiency in Agricultural production the case of peasant farmers in eastern parguay, Agricultural Economices. 10: 27-37.