جداسازی جدایه‌های بومی ‌باکتری Bacillus thuringiensis Berliner از خاک‌های زراعی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی

2 عضو هیات علمی مؤسسه بیوتکنولوژی

چکیده

      اولین قدم به عنوان پایه و اساس تحقیق روی باکتریBacillus thuringiensis ، جداسازی جدایه‌های بومی ‌و نگهداری آن‌ها به عنوان بانک ژن این باکتری است. برای این کار در سال‌های 1380-1378 تعداد 2234 نمونه خاک زراعی از کلیه استان‌های ایران جمع‌آوری شد. با استفاده از روش انور حسین و همکاران با اندکی تغییر تعداد 445,28 جدایه باکتری تشکیل‌دهنده اسپور و در نهایت 128 جدایه باکتری   B. thuringiensis جداسازی شد. بیشترین تعداد جدایه‌های این باکتری نسبت به تعداد نمونه جمع‌آوری شده از خاک مزارع پنبه، چغندرقند، برنج و دانه‌های روغنی (آفتابگردان و کلزا) بدست آمد و کمترین تعداد از مزارع صیفی و سبزی حاصل گردید. در بین استان‌های مختلف، به ترتیب استان‌های گیلان و اردبیل دارای بیشترین تعداد جدایه بودند. نتایج زیست‌‌سنجی این جدایه‌ها روی لارو کرم قوزه پنبه و سوسک کلرادوی سیب‌زمینی نشان داد که 58% جدایه‌ها بیماریزا هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isolation of native Bacillus thuringiensis Berliner isolates from the agricultural soils of Iran

نویسندگان [English]

 • Rasoul Marzban 1
 • Golam Reza Salehi Jogzdani 2
1 Scientific board of Plant Pests and Diseases Research Institute
2 Scientific board of Biotechnology Institute of Iran
چکیده [English]

        Isolation and collection of native B. thuringiensis isolates is the base of research on B. thuringiensis. During a 3-year study (1999-2001) 2234 soil samples were collected from 28 provinces of Iran. Bacteria were isolated according modified method of Anwar Hossain et al. Most isolates were isolated from cotton, oil seed, sugar beat and rice field soil. Gilan and Ardabil provinces had been most isolates respectively. A total of 128 crystal- forming isolates were successfully obtained from 28,445 bacterial spore-forming colonies examined. Toxicity tests on Helicoverpa armigera (Lep: Noctoeidea) and Leptinotarsa decemlineata (Col.: Cherisomeliidea) revealed that over %58 of all isolates were toxic.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • isolation
 • Agricultural soil
 • Bacillus thuringiensis
 • Iran
 1. ایزدیار، س، امیرصادقی، س. و روحانی، ح. 1377. جداسازی استرین‌های بومیBacillus thuringiensis از خاک‌های مناطق شمال ایران. خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 1 تا 5 شهریور، آموزشکده کشاورزی کرج، صفحه 198.
 2. مرزبان، ر. 1381. زیست‌سنجی مقایسه‌ای چند جدایه بومی Bacillus thuringiensis با زیر گونه Bacillus thuringiensisi subsp. kurstaki روی شب‌پره هندی(Plodia interpunctella Hb.). نشریه آفات و بیماری‌های گیاهی، جلد 70، شماره 1، صفحه 90-83.
 3. مرزبان، ر.، بیات اسدی، ه. و میرمؤیدی، ع. 1377. بررسی پراکنش باکتریBacillus thuringiensis Ber. در خاک‌های استان کرمانشاه. خلاصه مقالات شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 1 تا 5 شهریور، آموزشکده کشاورزی کرج، صفحه 239.
 4. Al - Momani, F. 1997. Isolation and phenotypical identification of spore - forming Bacillus species from Jordanian habitats with larvicidal activity against Drosophila melanogaster. Letters in Applied Microbiology, 25: 359-362.
 5. Angus, T. A., 1956. Association of toxicity with protein crystalline inclusion of Bacillus sotto Ishiwata. Can. J. Microbial. 2: 122-131.
 6. Anear, H. Ahmad., S. and H. Sirajal, 1997. Abundance and distribution of Bacillus thuringiensis in the agricultural soil of Bangladesh. 70: 221-225.
 7. Berliner, E. 1911. Uber die schlaffsucht der Mehlmotlenroupe Ephestia kueniella Zell. Und ihren Erreger Bacillus thuringiensis nsp., Z. Angew Entomol, 2, 29-56 (Cited in the Safety of microbial insecticides Pp. 36-39).
 8. Bernhard, K., J. Butt, D. J. Ellis, Robert, G. M., Pauli, S., Rodgers, P., and Burges, H. D. 1997. Natural isolates of Bacillus thuringiensis. Worldwide distribution, characterization and activity against insect pests. J. Invert. Pathol., 70: 59-68.
 9. Chicott, C. N. and Wigley, P. J. 1993. Isolation and toxicity of Bacillus thuringiensis from Jov and insect habitats in New Zealand. Journal of invertate pathology. 61: 244-247.
 10. Delucca, A. J., J. G. Simonson, and A. D., Larson. 1981. Bacillus thuringiensis distribution in soils of the United States. Can. J. Microbial. 27: 865-870.
 11. Dulmage, H. T., and K. Aizawa. 1982. Distribution of Bacillus thuringiensis in nature. In Kurstak E. (Ed) Microbial and viral pesticides. Mercel Dekker. Inc. New York, pp. 209-237.
 12. Hannay, C. L. and J. P. Fitz. 1955. The protein crystals of Bacillus thuringiensis Ber. Can. J. Microbial. 1: 694-710.
 13. Hannat, C. L. 1953. Crystalline inclusions in aerobic spore-forming bacteria. Nature, 172: 1004.
 14. Ho san Kim, Dae Won Lee, Soo Dong Woo, Yong Man Yu, and Scok Kwon Kang. 1998. Distribution, Serological identification and PCR analysis of Bacillus thuringiensis isolated from soils of Korea. Cur. Microbial. 37: 195-200.
 15. Ishiwata, S. 1901. On a kind of severe flacherie (Sotto disease). I. Dianihen Sanshi Kaiho 114, 1 (Cited in the Safety of microbial insecticides, pp. 36-39).
 16. Martin, P. A. W. and R. S. Travers. 1989. Worldwide abundance and distribution of Bacillus thuringiensis isolates. Appl. Environ. Microbiol., 55: 2437-2442.
 17. Matts, O. 1927. Parasitore krunkheitender mehlmottenlarven unde versuche uber ihre verwendbarkeit als biologissche Bekam P fungus mittel. (Cited in the Insect Pathology. 633 pp).
 18. Ohba, M. and K. Aizawa. 1985. Distribution of Bacillus thuringiensis in soils of Japan. J. Invert. Pathol. 47: 277-282.
 19. Ohba, M. K., Aizawa K., and T. Furusawa. 1979. Distribution of Bacillus thuringiensis. Serotypes in Ehime Prefecture. Japan APPI. Entomol. Zool., 14(3): 340-345.
 20. West, A. W., Burges, H. D., Dixon, T. J., and C. H. Wyborn. 1985. Survival of Bacillus thuringiensis and Bacillus cereus spore inocula in soil: effects of pH, moisture, nutrient avaiability and indigenous microorganisms. Soil Biol. Biochem. 17: 657-665.