تاثیر کربوهیدرات‎های مختلف روی رفتار تخم ریزی ملکه ومیزان ذخیره عسل در کلنی زنبور عسل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

2 گروه زیست شناسی، دانشگاه زنجان

3 گروه زیست شناسی، دانشگاه ارومیه

چکیده

یک کندو هر چه با جمعیت زیاد وارد فصل جمع آوری شهد شود به همان اندازه میزان شهد و عسل جمع آوری شده زیاد خواهد شد،  به این جهت برای تامین احتیاجات انرژی در مواقع کمبود شهد در طبیعت،  باید از شهدهای مصنوعی جهت جایگزین کردن شهد طبیعی استفاده نمود.  به منظور بررسی تاثیر جایگزینی شهدهای مصنوعی به جای شهد طبیعی بر روی جمعیت کلنی ، چهار تیمار غذایی و یک گروه شاهد روی 25 کلنی زنبور عسل با 5 تکرار در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت .نتایج نشان دادکه بین جیره های غذایی از نظر میزان تخم ریزی ملکه در سطح احتمال 1% اختلاف معنی دار وجود دارد. ولی بین سمت راست و چپ قاب (از نظر تعداد نوزاد) اختلاف غیر معنی دار بود .  با توجه به مقایسه میانگین ها مشخص شد که اختلاف  3 تیمار عسل ، شکر و ( نشاسته + عسل) ضمن دارا بودن  میانگین بالا غیر معنی دار می باشد. بنابراین در نظر گرفتن هزینه غذایی برای هر یک از تیمارها ، شکر به عنوان بهترین غذا  برای افزایش تولید جمعیت معرفی شد و ترکیب (نشاسته + عسل) و عسل به ترتیب در مراحل دوم و سوم قرار گرفتند. هم چنین از مطالعه  میزان ذخیره عسل مشخص گردید که تیمارهای مربوط به غذاهای( نشاسته + شکر) و( نشاسته+ عسل) با میانگین بالا و اختلاف غیر معنی دار، بیشتر از غذاهای دیگر بر روی میزان ذخیره عسل موثر هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of different sugars on laying behavior of brood and the rate of honey production in honeybee colonies

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Asadi Dizaji 1
  • Mohammad Araghi 2
  • Hamideh Moeini Alishah 3
1 Department of Agriculture, Islamic Azad University-Shabestar Branch
2 Department of Biology. Zanjan University
3 Department of Biology, Urmia University
چکیده [English]

There is a direct relationship betwee production of honey bee and the rate of its colony. In fact, the more the population of the bee in the accumulation season of nectar, the more the rate of honey and nectar will be gathered, so that artificial nectar will be used instead of natural nectar to provide the energy requirements in time of lack of nectar in nature. In order to explain the effects of substituting the artificial nectar instead of natural one, factorial experiment on the basis of completely randomized design has been done with five treatments (four diets and a control group) and five replication on 25 colonies.The results indicated significant differences among diets (p<0.01). But considering the number of larva, there was not seen significant difference between right and left sides of the honey comb. Also there was not a significant difference among honey, starch+honey and sugar. so in respect of the food expense, sugar could be considered as the best food for increasing honeybee population and mixture of starch+honey and honey placed at second and third levels. conducted experiments on honey production indicated that there was a significant difference in confidence level of 0.05 among food treatments in honey production rate point of view. Comparison of means showed that food treatment swith starch+sugar and starch+honey. with high means and non significant difference with each other, had better effects on the rate of honey production rather than other foods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Honeybee
  • behavior
  • Carbohydrate
  • Laying
  • Honey
  • nectar
  • sugar
1-    اسماعیلی, م .1372  .زنبور عسل،  پرورش, تولید عسل و استفاده در گرده افشانی. انتشارات سپهر.
2-    جواهری ، س. د. 1378. تغذیه زنبور عسل و زمستان گذرانی.  موسسه فرهنگی هنری شقایق روستا
3-خوروش، م . 1371 . بررسی انواع قندهای طبیعی و مصنوعی در تغذیه زنبور عسل(Apis mellifera)  و امکان جایگزینی آنها به جای شکر سفید .پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی . دانشکده کشاورزی ، دانشگاه تهران.
4-ماکا بی، س. وم. ،  اکبرزاده وا. فاضل فشندی .1363. بررسی چگونگی امکان کاربرد عملی و جایگزینی موادی چون گلوکز  تجارتی، ملاس، نشاسته و شکر به جای قسمت اعظمی از عسل ذخیره شده زمستانی زنبوران. وزارت کشاورزی، موسسه تحقیقات دامپروری، نشریه تحقیقاتی، شماره 48.
5- ماکابی،  س.  ن جواهری . 1368. بررسی امکان کاربرد شکر زرد و روسیل به جای شکر در تغذیه مصنوعی کلونی هایزنبور عسل .نشریه پژوهش و سازندگی،  شماره 60.
6-Barker,R.J.and Y.Lehner.1974 . Influence of diet on sugar found by thin layer   chromatography in thoraces of honey bees (Apis mellifera). American M Bee J. 188:157-1640.
7-Brouwers,  E.V.M.1984.The utilization of carbohydrates as  food by honey bee. J. Apis.  Res. 23(3):94-101.
8-Burnside,C.E and G.H.Vansell.2000.Plant poisoning of bee.U. S. Agric.Bur.Entomol.Plant quarantine mimeo. 39:12-10.
9- Sddiqui, I.R. 2001.The sugar of honey. Adv. Carbohydr.Chem.Biochem.25:285-309.
10-Vogel, B. 2000.Uber die beziehung switchmen sussgesch mark and honey biene. Z. Vergl.Phisipl.14:273-347.