مقایسة عملکرد، اجزای عملکرد هیبریدهای ذرت در کشت دوم در منطقه خوی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه کشاورزی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

2 استادیار گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

3 عضو هیئت علمی گروه کشاورزی واحد خوی و دانشجوی دکتری زراعت

چکیده

به منظور مقایسة عملکرد، اجزاء عملکرد و خصوصیات مورفولوژیک هیبریدهای ذرت در کشت دوم، آزمایشی در تابستان 1383 در مزرعة تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی اجرا گردید. این تحقیق به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی شامل 7 تیمار متشکل از هیبرید های ذرت،  K.S.C 108 ، K.S.C 301 و K.S.C 303، K.S.C 404 (ذرت شیرین) ، K.S.C 600 (ذرت آجیلی) ،  K.S.C 604  و  K.S.C 647 در چهار تکرار انجام گرفت. تاریخ کاشت برای تمام ارقام آزمایشی 20 تیرماه تعیین گردید. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که هیبریدهای مورد مقایسه از نظر صفات مطالعه شده،  تفاوت معنی داری در سطح احتمال آماری یک درصد دارند. مقایسه میانگین های انجام شده به روش آزمون چند دامنه ای دانکن نشان داد که هیبرید نیمه دیررس K.S.C 647 دارای بالاترین ارتفاع ساقه، قطر ساقه، ارتفاع بلال از سطح زمین، عملکرد علوفه تر (60/62 تن در هکتار) و عملکرد علوفه خشک       (21/15 تن در هکتار) بود. همچنین این هیبرید از نظر عملکرد برگ خشک و ساقه خشک و نسبت برگ به ساقه، نسبت به هیبریدهای دیگر برتری نشان داد. هیبرید K.S.C 600 نیزدارای بالاترین وزن خشک بلال و هیبرید K.S.C 303 دارای بیشترین نسبت بلال به اندامهای هوایی بود. هم چنین ار نظر شاخص سطح برگ K.S.C 404 بالاتر از سایر هیبریدها قرار گرفت.با توجه با نتایج بدست آمده هیبرید نیمه دیررس K.S.C 647 به علت داشتن صفاتی همچون ارتفاع بوته ، عملکرد علوفه خشک و علوفه تر، وزن خشک برگ و ساقه و نیز داشتن قطر ساقه که از اجزای مهم و تاثیرگذار در عملکرد و گزینش یک گیاه علوفه ای هستند، به عنوان بهترین هیبرید برای هدف سیلوئی در شرایط کشت دوم در منطقه خوی انتخاب و توصیه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the yield and yield components of maize hybrids in second cropping in Khoy region

نویسندگان [English]

  • Javad Khalili Mahalleh 1
  • Mohsen Roshdi 2
  • Sasan Rezadoost 3
1 Scientific Board of Islamic Azad University-Khoy branch
2 Assistant professor of Islamic Azad University-Khoy branch
3 Ph. D. student and Scientific board of Islamic Azad University-Khoy branch
چکیده [English]

In order to comparisation of yield, yield components and morphologic characteristics of maize hybrids in second cropping in Khoy region, an experiment was carried out in summer 2004 in research farm of Islamic Azad University, Khoy branch. In this experiment, seven hybrids of maize including very early ripening hybrid K.S.0 108, early ripening hybrids K.S.0 301, K.S.0 303, hybrid K.S.0 404, semi delay ripening hybrids K.S.0 600, K.S.0 604 and K.S.0 647 comparised by randomized complete block design in four replications. Tenth of July was determined as Planting date of all experimental varieties. Maximum dry matter, fresh fodder, leaf dry weight, stem dry weight, stem height and stem diameter obtained in 647 three way cross hybrid and highest leaf area index obtained in K.S.0 404. uppest ear/shoot ratio obtained in K.S.0 303 and the highest ear dry weight obtained in 600 hybrid variety. Result of this study showed that 647 T.W.0 hybrid corn is the best silage corn hybrid for secondary cropping in khoy region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • corn
  • Hybrid
  • Second cropping
  • Morphology
  • yield
1- احمدی، م. وم .بحرانی.1375. تاثیر تراکم روی عملکرد علوفه و برخی از ویژگی های زراعی دو رقم ذرت سیلوئی در کشت دوم در کوشکک فارس، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز، 86 صفحه.
2- احمدیان، ق. و ح. کاظمی.1375. بررسی اثر تاریخ کاشت بر روند رشد و عملکرد چهار رقم ذرت دانه ای. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، 98 صفحه.
3- اکبری، غ ، ع . رضائی و غ، سرمدنیا.1372. ارزیابی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد و سایر خصوصیات زراعی ارقام ذرت در دو منطقه استان مرکزی (اراک و خمین) . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان، 108 صفحه.
4- باصفا، م. و م. راشدمحصل.1377. بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد و سرعت رشد هیبریدهای ذرت بر اساس درجه روز رشد.پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، .118 صفحه.
5- پرستار، ح، م . ک . پوستینی و ا. پانکه ساز .1376. بررسی اثرات تراکم های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد شش رقم هیبرید ذرت. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه تهران ، 128 صفحه.
6- تاج بخش مهدی. 1376. ذرت ، زراعت واصلاح آن. انتشارات احرار تبریز ، 160 صفحه.
7- چوگان، ر.1375. بررسی و مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد در ارقام هیبرید ذرت سیلویی . سایت
اسناد و مدارک علمی ایران، www.irandoc.ir
8- خدادادی، ح. و ا. قلاوند.1377. بررسی اثرات تاریخ کاشت و فاصله ردیف روی عملکرد و روند رشد دو رقم ذرت سیلویی. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه تربیت مدرس تهران، 163 صفحه.
9- خلیلی، ج، م. تاج بخش، و ا.ف. مقدم.1380. بررسی اثرات تراکم کاشت بر خصوصیات کمی وکیفی وشاخص های رشد هیبرید های سورگوم علوفه ای. پایان نامه کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، 160 صفحه.
10- زند، ب.1380 . بررسی تراکم کشت بر روی عملکرد کمی و کیفی 3 رقم ذرت سیلویی در منطقه ورامین. سایت اسناد و مدارک علمی ایران ، www.irandoc.ir
11- سیادت ، ع .ا .1371. سیلو نمودن گیاهان علوفه ای4 . انتشارات مجتمع آموزش کشاورزی رامین اهواز، 85 صفحه.
12– کوچکی، ع . و ج. خلفانی. 1374 . شناخت مبانی تولید محصولات زراعی ( نگرش اکوفیزیولوژیک ). انتشارات دانشگاه فردوس مشهد، شماره 188 .
13-گنجه ای، ر.، ب. ، بدلی. و ا. ، جوهری . 1381. ارزیابی عملکرد و صفات آگروتکنیکی کولتیوارهای ذرت در شرایط نرمال و دیر کشت در مغان . سایت اسناد و مدارک علمی ایران، www.irandoc.ir
14- قبایی، ت . 1380. بررسی و مقایسه عملکرد مقدماتی هیبرید های ذرت سیلویی . سایت اسناد و مدارک علمی ایران، www.irandoc.ir
15- مساوات، ا. 1379. بررسی تغییرات اجزای عملکرد در ارقام مختلف ذرت سیلوئی و تاثیر آنها بر عملکرد. چکیده مقالات ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات،دانشگاه مازندران ، صفحه 321.
16- مقدادی فر، ا. م. نصیری، م . ع، قاسمی و ا. گلپور. 1381.مقایسه عملکرد و اجزاء عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی مهم در هیبریدهای مختلف ذرت. چکیده مقالات هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران.
17- میر هادی ، م . ج.1380. ذرت . سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ، 214 صفحه.
18 - نورمحمدی، ق . ، ع . کاشانی، و س . ع. ، سیادت. 1377. زراعت ، جلد اول ، غلات . انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز، 476 صفحه.
19 – Bergland, R. & Denisa, M. C. W.1999. Corn Production for Grain and Silage North Dakota State University.
20 - Bauder, T. 2002. Best managment Pratices for Colorado Cor 30 pp.
21- Browiecki, J 1992. Effect of the sowing date of maize cultivars with various length of growth period on the rates of development and ripening Journal Article, NO 101:123-136.
22- Cox, j.s. & Otis, D J 1991. yield and quality of forage maize as Influenced by Hybrid planting data and plant Density . Agron J. 83:559-564.