بهره گیری از محصولات زراعی به عنوان گیاه تله برای کنترل گل جالیز مصری Orobanche aegyptiaca در گوجه فرنگی در شرایط گلخانه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته ی زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

2 استادیار دانشکده کشاوزری و منابع طبیعی واحد کرج

3 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

چکیده

کاربرد گیاهان محرک و تله یکی از روش های زراعی و بیولوژیکی برای کاهش بانک بذر گل جالیز در خاک می باشد. برای ارزیابی واکنش بذور گل جالیز مصری به ترشحات ریشه ی 17 گیاه زراعی، در گلدان ها، 10 – 15 میلی گرم از بذور گل جالیز با بستر کاشت مخلوط شده و گیاهان زراعی مورد آزمایش در آن کاشته شدند. بعد از 40 روز گیاهان کف بر شده و گیاهچه های گوجه فرنگی 7 برگی جایگزین آن ها گردید. در نهایت وزن تر و خشک و تعداد ساقه های هوایی گل جالیز پس از کف بر شدن و پس از برداشت گوجه فرنگی و نیز وزن تر و خشک گوجه فرنگی مورد محاسبه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آزمایش در گلخانه به صورت طرح کرت های کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام شد. در این آزمایش شبدر برسیم به عنوان گیاه محرک قوی و آفتابگردان و فلفل به عنوان گیاهان محرک ضعیف تشخیص داده شدند. هم چنین کتان و سورگوم جارویی به عنوان گیاهان تله ی قوی و پنبه، لوبیا چیتی، نخود، عدس، باقلا گیاهان تله ی ضعیف بودند. سایر محصولات نظیر گندم، جو، ذرت، چغندرقند، کنجد و سویا به عنوان میزبان و به عنوان گیاه محرک و تله شناخته نشدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using of crops as trap for Orobanche aegyptiaca management in tomato in greenhouse conditions

نویسندگان [English]

  • Koroush Siami 1
  • Saeed Vazan 2
  • Soleiman Jamshidi 3
  • Rahim Alimohammadi 3
1 M.Sc. of Agronomy, Islamic Azad University, Miyaneh Branch
2 Assistant Professor of Islamic Azad University, Karaj Branch
3 Scientific Board of Islamic Azad University, Miyaneh Branch
چکیده [English]

Application of catch and trap plants is a cultural and biological methods for Orobanche soil seed bank reduction. Catch crop is a host crop that is sacrificed before broomrape emergence and trap crop is a false host that stimulates the broomrape to germinate but does not allow it to attach and attack. For evaluation of Orobanche aegyptiaca seed reaction to root exudates of 17 crops, 10-15 mg of broomrape seeds were mixed with cultivation bed and the crop seeds were sown in the pots, in a completely rondomized design with four replications. After 40 days, the plants picked up from the crown and 7 leaf tomato seedlings were replaced. Dry and fresh weight of Orobanche and tomato aerial parts and fruits and Orobanche stem numbers were recorded at the end of trial. Results revealed that, Berseem clover was the strong catch crop and sunflower and pepper were weak ones. Flax and broomcorn were also strong trap crops and cotton, pinto bean, lens, broad bean and pea were weak ones. Other crops including wheat, barley, maize, sugar beet, sesame, and soybean were not considered as a host or trap and catch crops. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trap crop
  • catch crop
  • Broomrape
  • Orobanche aegyptiaca
  • Cultural control
  • Biological control
1-    اسفندیاری، ا. 1325. گیاهان گلدار انگلی ایران. نشریه ی مؤسسه بررسی آفات و بیماری های گیاهی ایران، شماره 3.
2-   بهداد، ا. 1369. بیماری های گیاهان زراعی ایران. انتشــارات نشاط اصفهان، 425 صفحــه.
3-   رحیمیان، ح. 1380. اکوفیزیولوژی علف های هرز. جزوه درسی، دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی، 78 صفحه.
4-   رضوی، ض. 1363. عوامل سنتزی شیمیایی جوانه زدن. مجله ی شیمیایی و مهندسی شیمی ایران، صفحه ی 38.
5-   رضوی، ض.، پ. طاهریان و ج. زاد. 1365. استفاده از ترکیبات سنتتیک برای جوانه زدن بذر گل جالیز
 O. aegyptiaca در آزمایشگاه، 23-18.
6-    فخری، ح. و ع. مظاهری. 1367. تأثیر کشت بعضی از گیاهان تله در تقلیل تراکم گل جالیز مزارع توتون. طرح پژوهشی شرکت دخانیات ایران.
7-    فخری، ح. 1368. طرح مبارزه با پارازیت گل جالیز از طریق کشت گیاهان تله. طرح پژوهشی شرکت دخانیات ایران.
8-  Acharya, B. D., G. B. Khattri, M. K. Chettri, and S. C. Srivastava. 2002. Effect of Brassica campestris var. toria as a catch crop on Orobanche aegyptiaca seed bank. Crop Protection 21 (7): 533-537.
9-      Al Menoufi, O. A., K. Weymann, and L. J. Musselman. 1989. Crop rotation as a control measure of Orobanche crenata in Vicia faba fields: Progress in Orobanche research. Proceedings of the international workshop on Orobanche research, Obermarchtal, Germany, 19-22 August 1989, 241-247.
10-  Dhanapal G. N, and P. C. Struik. 1996. Broomrape control in a cropping system containing bidi tobacco. Journal of Agronomy and Crop Science 177 (4): 225-236.
11-  Eizenberg, H., D. Plakhine, J. Hershenhorn, Y. Kleifeld, and B. Rubin. 2004. Variation in responses of sunflower cultivars to the parasitic weed broomrape. Plant Dis. 88:479-484.
12-  Girma A., S. Girefe, A. Rahman, and M. Al Tawaha. 2005. Evaluation of potential trap crops on Orobanche soil seed bank and tomato yield in the central rift valley of Ethiopia, World Journal of Agricultural Sciences 1 (2): 148-151.
13-  Goldwasser, Y., G. Herzlinger, D. M. Joel, S. Golan, and D. Kahana. 1994. The effects of flax (Linum usitatissimum) and other crops as trap and catch crops for control of Egyptian broomrape (Orobanche aegyptiaca Pers.). Weed Research 34: 37-44.
14-  Hershenhorn, J., Y. Goldwasser,  D. Plakhine, G. Herzlinger, S. Golan, R. Russo, and
Y. Kleifeld. 1996. Role of pepper (Capsicum annuum) as a trap and catch crop for control of Orobanche aegyptiaca and O. cernua. Weed Science 44 (4): 948-951.
15-  Khalaf, K. A. 1992. Evaluation of the biological activity of flax as a trap crop against Orobanche parasitism of Vicia faba. Tropical Agriculture 69 (1): 35-38.
16-  Krishnamurthy, G. V. G.; G. H. Chandwani. 1975. Effects of various crops on the germination of Orobanche seeds. PANS. 21 (1): 64-66.
17-  Petzoldt, K. Y., J. Nemli, A. Sneyd, H. Pieterse, and J. A. C. Verkleij. 1994. Integrated control of Orobanche cumana in sunflower. Biology and management of Orobanche. Proceedings of the third international workshop on Orobanche and related Striga research, Amsterdam, Netherlands, 8-12 November 1993. 442-449.
18-  Schnell, H., K. H. Linke, and J. Sauerborn. 1994. Trap cropping and its effect on yield and Orobanche crenata Forsk infestation on following pea (Pisum sativum L.) crops. Tropical Science 34 (3): 306-314.
19-  Zermane, N., J. Kroschel, T. Souissi, and M. Kharrat. 2002. Field survey on Orobanche infestion of faba bean in Tunisia. Deustcher Tropentag, October 9-11. Witzenhausen.