ارزیابی بیماری زایی جدایه‌های مختلف قارچ Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporia روی نماتود گره ریشه (Meloidogyne javanica) در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه بیماری شناسی گیاهی

2 مؤسسه ی تحقیقات گیاهپزشکی کشور، بخش نماتودشناسی

3 مؤسسه ی تحقیقات گیاهپزشکی کشور، بخش رستنی ها

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه بیماری شناسی گیاهی

چکیده

مبارزه بیولوژیکی یکی از بی­خطرترین روش­های کاهش جمعیت آفات و بیماری­های گیاهی است و کوشش‌های فراوانی جهت معرفی این عوامل علیه نماتودها صورت گرفته است. یکی از امیدبخش ترین عوامل کنترل کننده، قارچ
Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporia می‌باشد که توان بالایی در کاهش جمعیت نماتودهای مولد غده و سیستی دارد. طی سال­های 1383 تا 1385 تعداد 128 نمونه از خاک­های آلوده به نماتود سیستی چغندرقند و 18 نمونه خاک آلوده به نماتود مولد غده از شهرستان‌های مختلف استان فارس جمع آوری گردید. جهت جداسازی قارچ، از یک محیط انتخابی بر پایه CMA و محیط میگو- آگار استفاده شد. آزمون بیماری‌زایی روی 13 جدایه ی مربوط به ایران و جهان انجام گرفت و تعداد تخم­های آلوده ی نابالغ، آلوده ی بالغ، تخم­های خالی، تخم­های سالم نابالغ و تخم های سالم بالغ ثبت گردید. تمام جدایه‌ها توانایی کلنیزه کردن تخم نماتود Meloidogyne javanica را داشتند که درصد پارازیته کردن تخم بین 85/39% تا 17/90% متغیر بود. بر اساس تجزیه و تحلیل آماری، بین جدایه‌ها از نظر توانایی پارازیته کردن تخم نماتود در سطح یک درصد اختلاف معنی دار وجود داشت که با آزمون توکی در سه گروه آماری قرار گرفتند. تعداد 10 جدایه نیز توانایی اندکی در پارازیته کردن تخم­های بالغ داشتند و بین درصد کل تخم‌های آلوده و لاروهای تفریخ شده نیز رابطه پایداری مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

In vitro pathogenicity of fungi Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporia isolates on root-knot nematode Meloidogyne javanica

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Reza Moosavi 1
  • Seddigeh Fatemi 2
  • Rasoul Zare 3
  • Hamid reza Zamanizadeh 4
1 Ph.D. student of Islamic Azad University, Science and Research Branch
2 Scientific Board of Nematology Department, Iranian Research Institute of Plant Protection
3 Scientific Board of Botany Department, Iranian Research Institute of Plant Protection
4 Scientific Board of Islamic Azad University, Science and Research Branch
چکیده [English]

Biological control is a safe tool for plant pest and disease management and numerous efforts have been done to introduce biological control agents for nematodes controlling. Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporia is one of promising biological control agents with high potential to reduce root-knot nematode (RKN) and cyst nematode populations. In this experiment, 128 and 18 soil samples were collected during 2004 to 2006 from fields infected by cyst nematodes and RKN in Fars province of Iran, respectively. Media for selective isolation were prepared on the basis of CMA and Shrimp-Agar. Pathogenicity test was done on 13 isolates of P. chlamydosporia var. chlamydosporia obtained from CBS collection and Iran. Then the numbers of infected immatures, matures, empty and uninfected eggs were recorded. The mycelium of all tested isolates penetrated in eggs of M. javanica in a range of 39.85% to 90.17%. There was a significant difference in the ability of isolates in parasitizing eggs (P<0.0001). Mentioned isolates were placed in 3 different groups using Tukey test. 10 isolates could invade mature eggs in a low range and there was no consistent correlation between the percent of infected eggs and hatched juveniles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • root-knot nematode
  • Meloidogyne javanica
  • Biological control
  • Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporia
  • pathogenicity test
1- باروتی، ش. و ا. علوی. 1374. نماتودشناسی گیاهی، اصول و نماتودهای قرنطینه ی ایران. انتشارات مؤلفین، 278 صفحه.
2-   Agrios, G. N. 2005. Plant Pathology (5th ed.). Academic Press. New York, 922 pp.
3-  Bhardwaj P. and P. C. Trivedi. 1996. Biological control of Heterodera avenae on wheat using different inoculum levels of Verticillium chlamydosporium. Annals of Plant Protection Science 4: 111-114.
4-  De Leij, F. A. A. M., B. R. Kerry and J. A. Dennehy. 1993. Verticillium chlamydosporium as a biological control agent for Meloidogyne incognita and M. hapla in pot and microplot tests. Nematologica 39: 115-126.
5- De Leij, F. A. A. M., and B. R. Kerry. 1991. The nematophagous fungus Verticillium chlamydosporium as a potential biological control agent for Meloidogyne arenaria. Revue de Nématologie 14: 157–64.
6-  Fatemy, S. 1998. Antagonistic activity of Paecillomyces fumosoroseus against Meloidogyne javanica and Heterodera schachtii. Iranian Journal of Plant Pathology 34: 67-75.
7-  Fatemy, S., R. Ahmadian-Yazdi, A. Parvizy, M. Ahmadi, M. Pakniat, S. Barooti, M. Askari, and J. Ershad. 1999. Fungal parasites of cysts of Hetrodera schachtii in Iran. Pakistani  Journal of Nematology 17(1): 61-66.
8-  Fatemy, S., F. Saeidi-naeini and A. Alizadeh. 2005. In vitro screening of fungi for parasitism against sugar beet cyst nematode Hetrodera schachtii. Nematologia Mediteranea 33: 185-190.
9-  Freire, F. C. O. and J. Bridge. 1985. Parasitism of eggs, females and juveniles of Meloidogyne incognita by Paecilomyces lilacinus and Verticillium chlamydosporium. Fitopatology  Brasilian 10: 577-596.
10- Gams, W. and R. Zare. 2003. A taxonomic review of the Clavicipitaceous anamorphs parasitizing nematodes and other microinvertebrates. pp.17-73. In: White J.F.Jr., Bacon C.W., Hywel-Jones N. L., and Spatafora J.W.(eds.), Clavicipitalean Fungi. Evolutionary Biology, Chemistry, Biocontrol, and Cultural Impact Marcell-Dekker, New York, Basel, US.
11- Huang, X., N. Zhao and K. Zhang. 2004. Extracellular enzymes serving as virulence factors in nematophagous fungi involved in infection of the host. Research in Microbiology 155: 811-816.
12- Irving, F. and B. R. Kerry. 1986. Variation between strains of the nematophagous fungus, Verticillium chlamydosporium Goddard. II. Factors affecting parasitism of cyst nematode eggs. Nematologica 32: 474-485.
13- Jaffee, B.A. 1992. Population biology and biological control of nematodes. Canadian Journal of Microbiology 38: 359-364.
14- Kerry, B. R. 1990. An assessment of progress toward microbial control of plant-parasitic nematodes. Annuls of Applied Nematolology 22: 621-631.
15- Kerry, B. R., F. Irving and J. C. Hornsey. 1986. Variation between strains of the nematophagous fungus, Verticillium chlamydosporium Goddard. I. Factors affecting growth in vitro. Nematologica 32: 461-473.
16- Kerry, B. R. and B. A. Jaffee. 1997. Fungi as biological control agents for plant-parasitic nematodes. pp 201–218. In: Wicklow D. T., and Soderstrom B. (eds.), The Mycota IV. environmental and microbial relationships. Berlin: Springer-Verlag.
17- Kerry, B. R. 1989. Fungi as biological control agents for plant parasitic nematodes. pp 153–170. In: Whipps, J.M. and Lumsden R. D. (eds.), Biotechnology of fungi for improving plant growth. Cambridge, UK., Cambridge University Press.
18- Kerry, B. R. 2000. Rhizosphere interactions and the exploitation of microbial agents for the biological control of plant-parasitic nematodes. Annual Review of Phytopathology 38: 423-441.
19- Kerry, B. R. 2001. Exploitation of the nematophagous fungus Verticillium chlamydosporium Goddard for the biological control of root-knot nematodes (Meloidogyne spp.). pp 155-167. In: But, T.M., Jackson C. W. and Magan N.(eds.), Fungi as biological agents. progress, problems and potential  Wallingford, CABI publishing.
20- Kerry, B. R., and K. Evans. 1996. New strategies for the management of plant parasitic nematodes. pp 134–152. In: Hall R. (ed.), Managing soilborne plant pathogens APS Press.
21- Kerry, B.R., D.H. Crump, and L.A. Mullen.1982. Natural control of the cereal cyst nematode, Heterodera avenae Woll. by soil fungi at three sites. Crop Prot 1: 99–109.
22- Kerry, B.R., I.A. Kirkwood. F.A.A.M. De Leij, J. Barba, M.B. Leijdens, and P.C. Brookes. 1993. Growth and survival of Verticillium chlamydosporium Goddard، a parasite of nematodes in soil. Biocontrol and Science Technology 3: 355–365.
23- Kim, D.J. and R.D. Riggs. 1995. Portable cyst extractor: detecting cyst nematodes in the fields. Journal of Nematology 27: 125-126.
24- Lysek, H. and D. Krajci. 1987. Penetration of ovicidal fungus Verticillium chlamydosporium through the Ascaris lumbricoides egg-shells. Folia Parasitol 34: 57–60، 1987.
25- Morgan-Jones, G., G. Godoy and R. Rodriguez-Kabana.1981. Verticillium chlamydosporium, fungal parasite of Meloidogyne arenaria females. Nematropica 11: 115-119.
26-Morgan-Jones, G., J.F.Jr. White and R. Rodriguez-Kabana. 1983. Phytonematode pathology: ultrastructural studies: 1. Parasitism of Meloidogyne arenaria eggs by Verticillium chlamydosporium. Nematropica 13:245–260.
27-Noe, J. 2004. Pathogenicity and isolation of plant parasitic nematodes. pp 61-74. In: Trigiano R. N., Windham M.T., and Windham A.S. (eds.), Plant pathology concepts and laboratory exercises. CRC Press.
28-Roberts, P.A. 1993. The future of nematology: integration of new and improved managemaent strategies. Journal of nematology 25: 383-394.
29-Segers, R., T.M. Butt, J.H. Carder, J.N. Keen, B.R. Kerry, and J.F. Peberdy. 1999. The subtilisins of fungal pathogens of insects, nematodes and plants: distribution and variation. Mycological Research 103: 395-402.
30-Siddiqui, Z.A., and I. Mahmood. 1996. Biological control of plant parasiting nematodes by fungi: a review. Bioresource Technology 58: 229-239.
31-Sorribas, F.J., C. Ornat,  M. Galeano, and S. Verdego-Lucas. 2003. Evaluation of a native and introduced isolate of Pochonia chlamydosporia against Meloidogyne javanica. Biocontrol Science and Technology 13(8): 707-714.
32-Stirling, G.R. 1991. Biological Control of Plant Parasitic Nematodes. CAB International, Wallingford, UK, pp. 281.
33-Tikhonov, V. E., L.V. Lopez-Llorca, J. Salinas, and H.B. Jansson. 2002. Purification and characterization of chitinases from the nematophagous fungi Verticillium chlamydosporium and V. suchlasporium. Fungal Genetics and Biology 35: 67–78.
34-Verdejo-Lucas, S. 1999. Nematodes. pp: 61-68. In: Albajes R., Gullino, M.L., Van Lanteren J.C. and Elad Y. (eds.), Integrated pest and disease management in greenhouse crops. Dordrecht, The Netherlands, Kluwer Academic.
35-Verdejo-Lucas, S. 1995. Dual culture: nematodes. In: Sing R.P. and Sing, U.S. (eds.), Molecular. Methods in plant pathology. CRC Press, 301-312 pp.
36-Verdejo-Lucas, S., F.J. Sorribas, C. Ornat, and M. Galeano. 2003. Evaluation Pochonia chlamydosporia in a double-cropping system of lettuce ad tomato in plastic house infested with Meloidogyne javanica. Plant Pathology 52:521-528.
37-Viaene, N.M. and G.S. Abawi. 2000. Hirsutella rhossiliensis and Verticillium chlamydosporium as biocontrol agents of the root-knot nematode Meloidogyne hapla on lettuce. J. Nematol. 32:85–100.
38-Walia, R.K. and H.K. Bajaj. 2003. Textbook on introductory plant nematology. Vinayak Press, New Delhi, 227pp.
39-Wang, K., R.D. Riggs, and D. Crippen. 2005. Isolation, selection, and efficacy of Pochonia chlamydosporia for control of Rotylenchulus reniformis on cotton. Phytopathology 95:890-893.
40-Wang, K.H. and R. McSorley. 2003. Nematophagous fungi. University of Florida, Department of Entomology and Nematology. http://agroecology.ifas.ufl.edu/ nematophagous %20fungi/ Beneficial%20Soil%20fungi.htm.
41-Willcox, J. and H.T. Tribe. 1974. Fungal parasitism in cysts of Heterodera. 1. Preliminary investigations. Trans British Mycological  Society 62: 585–594.
42-Zare, R. and W. Gams. 2004. A monograph of Verticillium section Prostrata. Rostaniha (Botanical Journal of Iran) 3: 188pp.